“ВиК” ЕАД открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижим имот – двуетажна жилищна сграда, с площ от 433.65 кв. м, находяща се в с. Мала църква, общ. Самоков

 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД, гр. СОФИЯ

 

На основание чл. 17, ал.  3 от НРУТДУПСОТД на СОС и в изпълнение на Решение по Протокол № 11/22.05.2018 г. на Съвета на директорите на ВиК ЕАД открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижим имот, собственост на ВиК ЕАД, гр. София, с балансова стойност до 5 (пет) на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2017 г., който не се използва за основната му дейност, описан по вид, квадратура, местоположение и начална наемна цена, а именно: Двуетажна жилищна сграда, състяща се от:  сутерен – 2 трапезарии, 2 кухненски къта, складови помещения и санитарен възел; първи етаж – 4 стаи със самостоятелен санитарен възел и баня, като две от тях са с общ вход към обслужващия ги коридор; втори етаж – 4 стаи със самостоятелен санитарен възел и баня, като две от тях са с общ вход към обслужващия ги коридор и тавански етаж – 1 голяма стая с обособена част за дневна и част от спалня, заедно със санитарен възел с баня и 2 стаи със самостоятелен санитарен възел и баня, с площ от 433.65 кв. м, находяща се в с. Мала църква, общ. Самоков, с идентификатор 46276.7.168.3 по одобрената  КК за района със Заповед РД-18-63/ 22.04.2008 г. на АГКК, с начална наемна цена от 1 600.00 лв. без ДДС.


1. Условия за закупуване на конкурсна документация:
- цена: 30 (тридесет) лева с вкл. ДДС, вносима в касата на “В и К” ЕАД гр. София всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.;
- място на получаване: “В и К” ЕАД гр. София, кв. Горубляне, ул. “Георги Белов” № 2, стая № 102, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. до 19.06.2018 г. вкл.;
2. Приемане на предложенията – до 19.06.2018г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в деловодството на дружеството.
3. Размер на депозит за участие – 50% от началната минимална наемна цена, вносим на касата на “В и К” ЕАД гр. София до 19.06.2018 г. вкл.
4.   Време и начин за оглед на обекта – до 19.06.2018 г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. след предварителна заявка на тел. 0884 770 520.
5. Дата и час на провеждане на конкурса: 20.06.2018 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на “В и К” ЕАД гр. София, кв. Горубляне, ул. “инж. Георги Белов” № 2
6. Повторен конкурс ще се проведе на същото място на 04.07.2018 г. от 10.00 ч. При повторния конкурс оглед на обекта, закупуване и подаване на конкурсна документация ще се извършва до 03.07.2018 г. включително,  при обявените условия.
7. Общите и специални условия на конкурса и изискванията към участниците, както и изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са подробно описани в документацията за участие в конкурса.

Адрес и телефон на организатора: “В и К” ЕАД гр.София, кв. Горубляне, ул. “Георги Белов” № 2, тел. 0884 770 520.

01.06.2018