ВиК ЕАД – гр. София открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижим имот – масивна едноетажна сграда, изградена за помпена станция

 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД – гр. СОФИЯ

На основание чл. 17, ал. 3 от НРУТДУПСОТД на СОС и в изпълнение на Решение по Протокол № 10/17.05.2018 г. на Съвета на директорите на ВиК ЕАД открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижим имот, собственост на ВиК ЕАД – гр. София, с балансова стойност до 5 (пет) на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2017 г., който не се използва за основната му дейност, описан по вид, квадратура, местоположение и начална наемна цена, а именно: Масивна едноетажна сграда – изградена за помпена станция – с площ от 158 кв. м, находяща се в гр. София, на ъгъла на ул. "Иван Гешов" и ул. "Хан Пресиян", в УПИ IV – „За болнично заведение, кв. 387Б, м. ”Медицинска Академия ВВМИ” по плана на град София, р-н "Триадица" с начална наемна цена от 1 778.00 лв. без ДДС.

1. Условия за закупуване на конкурсна документация:

- цена: 30 (тридесет) лева с вкл. ДДС, вносима в касата на ВиК ЕАД – гр. София всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.;

- място на получаване: ВиК ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2, стая № 102, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. до 13.06.2018 г. вкл.;

2. Приемане на предложенията – до 13.06.2018 г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в деловодството на дружеството.

3. Размер на депозит за участие – 50% от началната минимална наемна цена, вносим на касата на ВиК ЕАД – гр. София до 13.06.2018 г. вкл.

4. Време и начин за оглед на обекта – до 13.06.2018 г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. след предварителна заявка на тел. 0884 770 520.

5. Дата и час на провеждане на конкурса: 14.06.2018 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на ВиК ЕАД – гр.София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2

6. Повторен конкурс ще се проведе на същото място на 28.06.2018 г. от 10.00 ч. При повторния конкурс оглед на обекта, закупуване и подаване на конкурсна документация ще се извършва до 27.06.2018 г. включително,  при обявените условия.

7. Общите и специални условия на конкурса и изискванията към участниците, както и изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са подробно описани в документацията за участие в конкурса.

Адрес и телефон на организатора: ВиК ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2, тел. 0884 770 520.

 

25.05.2018