“ВиК” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД гр. София

На основание чл. 17, ал. 3 от НРУТДУПСОТД на СОС и в изпълнение на Решение по Протокол № 16/05.11.2018 г. на Съвета на директорите на „ВиК” ЕАД, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД гр. София, с балансова стойност до 5 (пет) на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2017 г., които не се използват за основната му дейност, описани по вид, квадратура и начална наемна цена, както следва: 1. Реална незастроена част от терен с тревно покритие, съгласно приложена скица с площ от 1 705 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2  с начална наемна цена от 1 540.00 лв. без ДДС; 2. Помещение № 310, на трети етаж от шестетажната едропанелна сграда с площ от 46.00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2  с начална наемна цена от 210.00 лв. без ДДС; 3. Помещение № 404, на четвърти етаж от шестетажната едропанелна сграда с площ от 16.70 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2  с начална наемна цена от 80.00 лв. без ДДС; 4. Реална част от терен с настилка от филц, заключена между сграда «Двуетажна битова сграда – корпус Д», сграда „Трафопост”, сграда „Бивша съблекалня” и външната ограда на Базата на Дружеството с площ от 140 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2  с начална наемна цена от 140.00 лв. без ДДС; 5. Склад – хале с вход от западната страна на Базата на Дружеството (без покрив) с площ от 144.00 кв. м и реална част от терен с тревно покритие пред сградата съгласно приложена скица, с площ от 110.00 кв. м, находящи се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2  с обща начална наемна цена от 360.00 лв. без ДДС; 6. Реална част от стълбищната площадка при главния вход на шестетажната административна сграда с площ от 36.00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2  с начална наемна цена от 165.00 лв. без ДДС; 7. Помещение „Инкасо” – корпус В, ет. 2 от шестетажната административна сграда, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2  с площ от 418.00 кв. м, с начална наемна цена от 1 650.00 лв. без ДДС.

1. Условия за закупуване на конкурсна документация:

- цена: 30 (тридесет) лева с вкл. ДДС, вносима в касата на “ВиК” ЕАД гр. София всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.;

- място на получаване: “ВиК” ЕАД гр. София, кв. "Горубляне", ул. "Инж. Г. Белов" № 2 , стая № 102, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. до 21.11.2018 г. вкл.;

2. Приемане на предложенията – до 21.11.2018 г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в деловодството на дружеството.

3. Размер на депозит за участие – 50% от началната минимална наемна цена, вносим на касата на “ВиК” ЕАД гр. София до 21.11.2018 г. вкл.

4. Време и начин за оглед на обектите – до 21.11.2018 г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. след предварителна заявка на тел. 0884 770 520.

5. Дата и час на провеждане на конкурса: 22.11.2018 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на “ВиК” ЕАД гр. София, кв. "Горубляне", ул. "Инж. Г. Белов" № 2. 

6. Общите и специални условия на конкурса и изискванията към участниците, както и изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са подробно описани в документацията за участие в конкурса.

 

Адрес и телефон на организатора: “ВиК” ЕАД гр. София, кв. "Горубляне", ул. "Инж. Г. Белов" № 2, тел. 0884 770 520.

 

07.11.2018