ВиК ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на ВиК ЕАД гр. София

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД – гр. СОФИЯ

 

На основание чл. 17, ал. 3 от НРУТДУПСОТД на СОС и в изпълнение на Решение по Протокол № 30/18.02.2020 г. на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – гр. София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на ВиК ЕАД – гр. София, с балансова стойност до 5 (пет) на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2019 г., които не се използват за основната му дейност, описани по местоположение, вид, квадратура и начална наемна цена, както следва:

1. Три паркоместа за тежкотоварен автомобил – ТИР, разположени до западната фасада на сграда «Диагностика автоколи», съгласно приложена схема, находящи се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 315,00 лв. без ДДС;

2. Две паркоместа за тежкотоварен автомобил – ТИР, разположени до източната фасада на сграда «Диагностика автоколи», съгласно приложена схема, находящи се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 210,00 лв. без ДДС;

3. Гаражна клетка № 2 в сграда „Гараж специални коли”, с площ от 42,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 252,00 лв. без ДДС;

4. Гаражна клетка № 11 в сграда „Гараж специални коли” с площ от 42,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 252,00 лв. без ДДС;

5. Помещение № 8 (с площ от 17:00 кв. м), реална част от коридора (с площ от 48,00 кв. м), на първи етаж в шестетажната едропанелна административна сграда, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 68,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 340,00 лв. без ДДС;

6. Реална част от терен от 560,00 кв. м, от които 122 кв. м незастроена площ, ведно с преместваемо производствено  съоръжение, изградено от сандвич панели, със застроена площ от 438,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 1 280,00 лв. без ДДС;

7. Гараж № 5, представляващ еднообемна бетонова клетка, с площ от 20,00 кв. м, находящ се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 80,00 лв. без ДДС;

8. Реална част от покривното пространство на шестетажната административна сграда, с площ от 50,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София,ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 3 500,00 лв. без ДДС;

9. Реална част от терен, представляващ незастроена асфалтирана площ от 760,00 кв. м, находящ се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 1 140,00 лв. без ДДС;

10. Реална част от сграда „Авторемонтен корпус”, с площ от 164,60 кв. м, и прилежащ терен – трайна асфалтова настилка, с площ от 340,00 кв. м, находящи се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 1 090,00 лв. без ДДС;

11. Помещение № 102 (с площ от 35,45 кв. м)  и помещение № 103 (с площ от 33,11 кв. м) с преходен портал помежду им, на първи етаж в шестетажната административна сграда, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 71,56 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 360,00 лв. без ДДС;

12. Помещение № 101 (с площ от 57,60 кв. м), на първи етаж в шестетажната административна сграда, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 60,60 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 305,00 лв. без ДДС;

13. Складово помещение в „Склад резервни части и гаражи“, с площ е 210,00 кв. м, находящо се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 780,00 лв. без ДДС;

14. Реална част от незастроен терен с трайна бетонова настилка с площ е 250,00 кв. м., находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 380,00 лв. без ДДС;

15. Реална част от покривното пространство на триетажната административна сграда, с площ е 5,00 кв. м, находящо се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 350,00 лв. без ДДС;

16. Реална част от терен в североизточната част от базата на Дружеството с трайна бетонова настилка, с площ от 587 кв. м, ведно с построената полумасивна едноетажна сграда, с площ от 65,00 кв. м, находящи се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 1 011,00 лв. без ДДС;

17. Помещение № 307 (с площ от 51,00 кв. м), на трети етаж в шестетажната административна сграда, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 54,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 270,00 лв. без ДДС; 

18. Целият втори етаж на сграда «Двуетажна ремонтна работилница», с площ от 323,00 кв. м, и реална част от първи етаж от сграда «Двуетажна ремонтна работилница», с площ от 67,00 кв. м, като обща наемна площ е 390,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 1 410,00 лв. без ДДС; 

19. Стая № 2 и стая № 3, ведно с общия коридор помежду им (с обща площ от 35,30 кв. м), мокро помещение, коридор към мокрото помещение и тоалетна (с обща площ от 12,35 кв. м), находящи се на втория етаж на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус Д, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 50,65 кв. м, находящи се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 225,00 лв. без ДДС;

20. Стая № 18 (с площ от 17,00 кв. м), находяща се на втория етаж на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус Д, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 20,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 90,00 лв. без ДДС;

21. Помещение № 1, състоящо се от предверие и една стая (с обща площ от 25,00 кв. м), на втория етаж на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус Д, ведно с 3,00 кв. м идеални части от общите части на коридора, като обща наемна площ е 28,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 125,00 лв. без ДДС;

22. Обособени реални части по списък: 1. „Радиаторно-тенекеджийско” помещение, с площ 135 кв. м; 2. „Бояджийско” помещение, с площ от 140 кв. м; 3. „Ковашко” помещение, с площ от 100 кв. м; 4. „Електроженно” помещение, с площ от 90 кв. м; 5. „Склад с ел. телфер”, с площ от 120 кв. м; 6. Част от дворно място с асфалтирана настилка, с площ от 300 кв. м; 7. Гаражна клетка № 1 в сграда „Склад резервни части и гаражи“, с площ от 34 кв. м; 8. Част от дворно място с площ от 600,00 кв. м, находящи се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 3 905,00 лв. без ДДС;

23. Обособено, самостоятелно помещение, находящо се в гр. София, ж.к. „Дружба”, район "Искър", бл. № 40, на първи етаж, с площ от 18,00 кв. м, с начална наемна цена от 100,00 лв. без ДДС;

24. Две паркоместа за лек автомобил, разположени пред сграда «Двуетажна ремонтна работилница», съгласно приложена схема, находящи се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 80,00 лв. без ДДС;

25. Едно паркомясто за лек автомобил, разположено пред сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус Д, съгласно приложена схема, с начална наемна цена от 40,00 лв. без ДДС;

26. Едно паркомясто за лекотоварен автомобил, разположено пред сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус Д, съгласно приложена схема с начална наемна цена от 75,00 лв. без ДДС.

1. Условия за закупуване на конкурсна документация:

- цена: 30 (тридесет) лева с вкл. ДДС, вносима в касата на ВиК ЕАД – гр. София всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.;

- място на получаване: ВиК ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. "Инж. Г. Белов" № 2, стая № 102, всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. до 17.03.2020 г. вкл.;

2. Приемане на предложенията – до 17.03.2020 г. вкл., всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на дружеството.

3. Размер на депозит за участие – 50% от началната минимална наемна цена, вносим на касата на ВиК ЕАД – гр. София до 17.03.2020 г. вкл.

4. Време и начин за оглед на обектите – до 17.03.2020 г. вкл., всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 ч. след предварителна заявка на тел. 0884 770 520.

5. Дата и час на провеждане на конкурса: 18.03.2020 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на ВиК ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. "Инж. Г. Белов" № 2.

6. Общите и специални условия на конкурса и изискванията към участниците, както и изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са подробно описани в документацията за участие в конкурса.

Адрес и телефон на организатора: ВиК ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. "Инж. Г. Белов" № 2, тел. 0884 770 520.

 

 

 

26.02.2020