ВиК ЕАД – София, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти: гаражна клетка, помещения, незастроен терен, складово помещение, час от подземен гараж, паркови места за автомобили и др.

 

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД – гр. София

 

На основание чл. 17, ал. 3 от НРУТДУПСОТД на СОС и в изпълнение на Решение по Протокол № 27/26.09.2019 г. на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – гр. София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на ВиК ЕАД – гр. София, с балансова стойност до 5 (пет) на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2018 г., които не се използват за основната му дейност, описани по местоположение, вид, квадратура и начална наемна цена, както следва:

1. Гаражна клетка № 4 в сграда „Гараж специални коли” с площ от 42,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 210,00 лв. без ДДС;

2. Помещение № 8 с площ от 17,00 кв. м и реална част от коридора с площ от 48,00 кв. м, находящи се на първи етаж в шестетажната едропанелна административна сграда в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 325,00 лв. без ДДС;

3. Свободна незастроена площ от 270,00 кв. м, бетонова настилка, съгласно приложена скица, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 325,00 лв. без ДДС;

4. Складово помешение в сграда корпус «Г – Кухненски блок» с площ от 271,00 кв. м, съгласно приложена скица, находящо се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 1 112,00 лв. без ДДС;

5. Реална част от подземен гараж на кота – 8,40 м в административна сграда блок «А», съгласно приложена схема с площ от 56,00 кв. м, находящ се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 168,00 лв. без ДДС;

6. 2 (два) броя паркоместа за лек автомобил, разположени срещу входа на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д”, находящи се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 90,00 лв. без ДДС;

7. Помещение № 213, на втори етаж от шестетажната административна едропанелна сграда с площ от 60,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 300,00 лв. без ДДС;

8. Терен – бетонова настилка ведно с преместваемо производствено съоръжение, от които: терен от 1 020,00 кв. м, от който 588 кв. м незастроена площ и преместваемо производствено съоръжение със застроена площ от 432,00 кв. м съгласно приложена скица, находящи се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 1 570,00 лв. без ДДС;

9. Помещение «Шлосерно» на първи етаж на сграда «Двуетажна ремонтна работилница» с площ от 131,23 кв. м, находящо се в кв. “Горубляне“, гр. София,  ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 550,00 лв. без ДДС;

10. Помещение № 1, находящо се на втори етаж на стълбищната площадка от шестетажната едропанелна сграда с площ от 12,50 кв. м, находящо се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 65,00 лв. без ДДС;

11. Целия втори етаж на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус „Д” с площ от 378,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 1 134,00 лв. без ДДС;

12. Офис, (бивше „Кафе”) на първи етаж от шестетажната административна едропанелна сграда с площ от 62,00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 310,00 лв. без ДДС;

13. Гараж № 2, представляващ еднообемна бетонова клетка с площ от 15,00 кв. м, находящ се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 60,00 лв. без ДДС;

14. Свободна площ за разполагане на „Вединг автомат” с площ от 1,20 кв. м, до сграда КПП в Базата на ВиК ЕАД в гр. София, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 93,00 лв. без ДДС;

15. Реална част от терен с тревно покритие, заключена между сграда «Двуетажна ремонтна работилница» и южната външна ограда на Базата на ВиК ЕАД в гр. София, съгласно приложена скица с площ от 87,50 кв. м, находящо се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 100,00 лв. без ДДС;

16. Помещение № 8 с площ от 14,00 кв. м, Помещение № 9 с площ от 53,00 кв. м и 3,00 кв. м идеални части от коридора, находящи се на трети етаж от шестетажната административна едропанелна сграда, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2, с начална наемна цена от 350,00 лв. без ДДС.
                                                                         
1. Условия за закупуване на конкурсна документация:
- цена: 30 (тридесет) лева с вкл. ДДС, вносима в касата на ВиК ЕАД – гр. София, всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.;
- място на получаване: ВиК ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. "Инж. Г. Белов" № 2, стая № 102, всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. до 22.10.2019 г. вкл.
2. Приемане на предложенията – до 22.10.2019 г. вкл., всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на дружеството.
3. Размер на депозит за участие – 50% от началната минимална наемна цена, вносим на касата на ВиК ЕАД – гр. София до 22.10.2019 г. вкл.
4. Време и начин за оглед на обектите – до 22.10.2019 г. вкл., всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 ч. след предварителна заявка на тел. 0884 770 520.
5. Дата и час на провеждане на конкурса: 23.10.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на ВиК ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. "Инж. Г. Белов" № 2.
6. Общите и специални условия на конкурса и изискванията към участниците, както и изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са подробно описани в документацията за участие в конкурса.
Адрес и телефон на организатора: ВиК ЕАД – гр. София, кв. "Горубляне", ул. "Инж. Г. Белов" № 2, тел. 0884 770 520.

 

03.10.2019