„Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на части от свой недвижим имот – частна общинска собственост, за извършване на медицинска дейност и кухненско помещение

ОБЯВА

 

Изпълнителният директор на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява: Конкурс за отдаване под наем на части от недвижим имот – частна общинска собственост, в сградата на „Университетска Първа МБАЛ – София „Свети Йоан Кръстител” ЕАД, за извършване на медицинска дейност – кабинети с №№ 28, 30 и 35 – за общо практикуващи лекари, и кухненско помещение."

Помещение (кабинети с №№ 28, 30, 35 и кухненско помещение), находящи се в сградата на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 28.10.2019 г., от 10:00 ч., в сградата на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, Административен блок, стая № 6.

Срок на договора за отдаване под наем – 3 години.

Месечната наемна цена ще се заплаща от 1-во до 15-то число на текущия месец по банкова сметка: IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF; Общинска банка – бул. „Мария-Луиза” № 88 или в касата на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Оглед на помещенията ще се извършва от 09:00 до 12:00 часа, всеки работен ден, в дните от 14.10.2019 г. до 16.10.2019 г. включително, след представен документ за закупена документация. Телефон за контакт: 0884355846 – Михаил Стойков.

Конкурсната документация се получава от 14.10.2019 г. до 16.10.2019 г. включително, в стая №6 – Административен блок на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД, след заплащане на цената в касата на лечебното заведение.

Документи за участие в конкурса се подават до 12:00 часа на 25.10.2019 г., в Деловодството на „Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Депозит за участие в размера на: 100,00 лв. (сто лева). Депозитът се превежда по банкова сметка: IBAN BG 22 SOMB 91301027529303; BIC SOMBBGSF, Общинска банка – бул. „Мария-Луиза” № 88, или на ръка в касата на „Университетска Първа МБАЛ – София Св. Йоан Кръстител” ЕАД.

Цена на конкурсната документация: 10,00 лв. (десет лева) без ДДС.

 

11.10.2019