„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на сграда, находяща се на ул. „История Славянобългарска” № 6, район "Сердика", с предназначение – за автосервиз

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ,
СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

 

„Топлофикация  София“ ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец“ № 23Б, на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала и Решение на УС на „Топлофикация София“ ЕАД по т. 13 от Протокол № 19/14.04.2022 г., обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството:

 

Сграда с идентификатор 68134.511.1458.92, с предназначение – за автосервиз:

1. Местонахождение: гр. София, район "Сердика", ул. „История Славянобългарска” № 6  бивша ул. „202”, на територията на ТЕЦ „София”;

2. Състояние: в съответствие с предназначението;

3. Площ: обща – 104,00 кв. м.

Начална месечна наемна цена:

1200,00 лв./месец (хиляда и двеста лв./месец) без ДДС;

Консумативните разходи се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

Срок за отдаване под наем:
35 (тридесет и пет) месеца.

Закупуване на  конкурсната документация:

Документацията се получава в сградата на ул. „Ястребец“ № 23Б, стая 17, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. до 17.05.2022 г., срещу представен документ за платената цена в размер на 20,00 лв. (двадесет) лева без ДДС, заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД, IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF.

За въпроси и допълнителна информация на тел.: 02/9033220.

Краен срок и място за приемане на предложенията:

до 17:00 ч. на 17.05.2022 г. в деловодството на „Топлофикация София“ ЕАД, ул. „Ястребец“ № 23Б, информационен блок, гише № 1 и /или 2.

Гаранционната вноска за участие в конкурса (депозит):

45,00 лв. (четиридесет и пет лева), която трябва да бъде представена под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД,  IBAN: BG48SOMB 91301011253302, BIC: SOMBBGSF.

Оглед на обекта:

Всеки работен ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 17.05.2022 г. след заявка на  телефон 02/8131313.

Разглеждане и оценяване на предложенията: на 19.05.2022 г. в 09:30 ч. в Централно управление на „Топлофикация София“ ЕАД – ул. „Ястребец“ № 23Б.

 

Пълният текст на обявата е публикуван на сайта на Дружеството www.toplo.bg

 

04.05.2022