Топлофикация София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството

“ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и решение на Съвета на директорите на „Топлофикация София” ЕАД по т. 1 от Протокол № 24 от 02.08.2017г., обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството

 

І. Обект на конкурса - отдаване под наем на следните имоти:

1. Обект 1 – Първи етаж, втори етаж и трети етаж от самостоятелна сграда блок „Б” на Почивен дом „Здравец”, разположен в гр. Приморско, община Приморско, област Бургас, УПИ парцел І – 468 (първи имот, планоснимачен номер четиристотин шестдесет и осем) в кв. 39 „а” (тридесет и девет „а”), съгласно Нотариален акт № 71, том ІІ, рег. 1062, дело № 236 от 26.04.2002г.;

2. Обект 2 - Първи етаж, втори етаж и трети етаж от самостоятелна сграда блок „В” на Почивен дом „Здравец”, разположен в гр. Приморско, община Приморско, област Бургас, УПИ парцел І – 468 (първи имот, планоснимачен номер четиристотин шестдесет и осем) в кв. 39 „а” (тридесет и девет „а”), съгласно Нотариален акт № 71, том ІІ, рег. 1062, дело № 236 от 26.04.2002г.;

3. Обект 3 – Кухня, столова, двуетажна, разположена в гр. Приморско, община Приморско, област Бургас, УПИ парцел І – 468 (първи имот, планоснимачен номер четиристотин шестдесет и осем) в кв. 39 „а” (тридесет и девет „а”), съгласно Нотариален акт № 71, том ІІ, рег. 1062, дело № 236 от 26.04.2002г.

 

II. Начална месечна наемна цена:

За обект 1:

1.  Не по – малко от 2654,42 лв. без ДДС ( две хиляди шестстотин петдесет четири лева и четиридесет и две стотинки без ДДС) месечно.

2. Консумативните разходи – вода и електрическа енергия, телефон, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

3. Срок за отдаване под наем – 35 (тридесет и пет) месеца.

За обект 2:

1. Не по – малко от 2325,33 лв. без ДДС ( две хиляди триста двадесет и пет лева и тридесет и три стотинки без ДДС) месечно.

2. Консумативните разходи – вода и електрическа енергия, телефон, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

3. Срок за отдаване под наем – 35 (тридесет и пет) месеца.

За обект 3:

1. Не по – малко от 2505,25 лв. без ДДС ( две хиляди петстотин и пет лева и двадесет и пет стотинки без ДДС) месечно.

2. Консумативните разходи – вода и електрическа енергия, телефон, както и дължимите такси към Общината и разходите за сервизното поддържане на площта и оборудването се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

3. Срок за отдаване под наем – 35 (тридесет и пет) месеца.

 

III. Начален размер на инвестиция:

За обект 1:

Не по – малко от 61 560 лв. (шейсет и една хиляди петстотин и шейсет лева) без ДДС.

За обект 2:

Не по – малко от 14 990 лв. (четиринадесет хиляди деветстотин и деветдесет лева) без ДДС.

За обект 3:

Не по – малко от 22 490 лв. (двадесет и две хиляди четиристотин и деветдесет лева) без ДДС.

 

ΙV. Предложената гаранционна вноска за обезпечаване на договора не може да бъде по-малка от размера на едномесечния наем за съответния обект.

 

V. Ред за закупуване на конкурсната документация:

Цената на конкурсната документация за всеки обект е в размер на 100лв. (сто лева) без ДДС или 120 лв. (сто и двадесет лева) с ДДС и може да бъде заплатена, както следва:

По банков път по сметката на „Топлофикация София” ЕАД в лева в „Общинска банка ” АД, IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBGSF. 

Документацията се получава в сградата на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, ет. 3, ст. 304, всеки работен ден от 08:30 до 12:30 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. до 18.08.2017г., срещу представен документ за платената цена.

Сумата не се възстановява на участниците.

 

VΙ. Краен срок и място за приемане на предложенията:

Срокът за подаване на документи е до 17:00ч. на 18.08.2017г. в деловодството на „Топлофикация София” ЕАД, ул. „Ястребец” № 23 Б, Информационен блок, гише № 1 и /или 2.

 

VII. Размер на депозита:

Депозита за участие в конкурса за всеки отделен обект е:

 За обект 1 – 2654.42 лв. (две хиляди шестстотин петдесет и четири лева и четиридесет и две стотинки)

 За обект 2 2325,33 лв. ( две хиляди триста двадесет и пет лева и тридесет и три стотинки );

 За обект 3 - 2505,25 лв. ( две хиляди петстотин и пет лева и двадесет и пет стотинки);

Депозита за участие в конкурса трябва да бъде представен под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София” ЕАД в лева в „Общинска банка ” АД, IBAN: BG48SOMB 9130 1011 2533 02, BIC: SOMBGSF.

 

VIII. Време и начин за оглед на обектите:

Оглед на обектите може да се осъществи всеки работен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. в срок до 18.08.2017г. след заявка на посочените телефони.

 

IХ. Разглеждане и оценяване на предложенията:

Разглеждане и оценяване на предложенията, направени от кандидатите ще се извърши на 21.08.2017г. в 10 ч. в Централното управление на „Топлофикация София” ЕАД – ул. „Ястребец” № 23 Б.

 

Лице за контакт и тел. за заявяване на огледи: 0893 6165 58 – Галина Тодорова.

Пълният текст на обявата е публикуван на електронната страница на Дружеството www.toplo.bg 

04.08.2017