„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ,
СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

 

 

„Топлофикация София“ ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец“ № 23Б, на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на УС на „Топлофикация София“ ЕАД по т. 12 от Протокол № 19/14.04.2022 г., обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството:

30 кв. м площ от северен технологичен комин за разполагане на технологично оборудване за осъществяване на електронно-съобщителни услуги, на територията на ТР „София Изток”

1. Местонахождение: гр. София, район "Искър", ул. „Димитър Пешев” № 6, на територията на ТР „София Изток“, в имот с идентификатор 68134.1506.143;

2. Състояние: задоволително;

3. Обща площ: 30,00 кв. м.

Начална месечна наемна цена:

3000,00 лв./месец (три хиляди лв./месец) без ДДС;

Консумативните разходи се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

Срок за отдаване под наем: 35 (тридесет и пет) месеца.

Закупуване на  конкурсната документация:

Документацията се получава в сградата на ул. „Ястребец“ № 23Б, стая 17, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 17.05.2022 г., срещу представен документ за платената цена в размер на 20,00 лв. (двадесет) лева без ДДС, заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД, IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF.

За въпроси и допълнителна информация на тел.: 02/9033220.

Краен срок и място за приемане на предложенията:

до 17:00 ч. на 17.05.2022 г. в деловодството на „Топлофикация София“ ЕАД, ул. „Ястребец“ № 23Б, информационен блок, гише № 1 и /или 2.

Гаранционната вноска за участие в конкурса (депозит):

45,00 лв. (четиридесет и пет лева), която трябва да бъде представена под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД,  IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF

Оглед на обекта:

Всеки работен ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 17.05.2022 г. след заявка на  тел. 02/9057221.

Разглеждане и оценяване на предложенията: на 19.05.2022 г. в 11:00 ч. в Централното управление на „Топлофикация София“ ЕАД – ул. „Ястребец“ № 23Б.

Пълният текст на обявата е публикуван на сайта на Дружеството www.toplo.bg

04.05.2022