Столична община информира заинтересованите страни за дейностите и сроковете за провеждане на обществени консултации по проект на Задание за изготвяне на Програма за КАВ за периода 2021-2026 г.

Столична община информира заинтересованите страни:

Във връзка с изпълнение на Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015–2020 година, по мярка Sf_i_1 PM „Разработване и обществено обсъждане на Задание за изготвяне на Програма за КАВ за периода 2021 - 2026 г.“, Столична община публикува следния план за провеждане на обществени консултации по ПРОЕКТ на Задание за изготвяне на Програма за КАВ за периода 2021 - 2026 г. :

Дейност

Срок

Публикуване на електронната страница на Столична община ПРОЕКТ на Задание за изготвяне на Програма за КАВ за периода 2021 - 2026 г.;

до 15.06.2018 г.

Изпращане на предложения от заинтересовани страни;

до 15.07.2018 г.

Обобщаване и публикувaне на получените  предложения в табличен вид на електронната страница на Столична община;

м. август 2018 г.

Финализиране на заданието и провеждане на заседание на Програмен съвет.

август - септември 2018 г.

 

Столична община е определена като допустим бенефициент за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-5.002: „Разработване/актуализация на общинските програми за качество на атмосферния въздух“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, със срок за кандидатстване 30 януари 2019 г.

01.06.2018