“Столичен електротранспорт" ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали – Обособена позиция 1 се прекратява (16.12.2021 г.)

Публикувано на 16.12.2021 г.

Съобщение

 

Относно търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали открит с Решение на Съвета на директорите, взето с Протокол № 16 по точка 3/ 02.12.2021 г.,

 

До всички заинтересовани лица:

Уведомяваме Ви, че поради техническа грешка, която не може да бъде поправена в търг за продажба на скрап от черни и цветни метали, Обособена позиция 1 – Продажба на скрап в Трамвайно депо “Красна поляна” – се прекратява.

            

Изпълнителен директор:

                                         /инж. Евгений Ганчев/


ПОКАНА

 

“Столичен електротранспорт" ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с Протокол № 16 по точка 3/02.12.2021 г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 21.12.2021 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София, 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.

Началната тръжна цена е, както следва: За обособена позиция 1 – Продажба на скрап в Трамвайно депо “Красна поляна”: 82 500,00 лв. (осемдесет и две хиляди и петстотин лева); За Обособена позиция 2 – Продажба на скрап в Трамвайно депо “Искър”: 108 476,98 лв. (сто и осем хиляди четиристотин седемдесет и шест лева и деветдесет и осем стотинки).

Размерът на депозита за участие в търга е, както следва: За обособена позиция 1 – Продажба на скрап в Трамвайно депо “Красна поляна”: 3 000,00 лв. (три хиляди лева); За Обособена позиция 2 – Продажба на скрап в Трамвайно депо “Искър”: 3 000,00 лв. (три хиляди лева).

Депозитът се внася в касата на дружеството, находяща се в гр. София, 1233, ул. ”Подполковник Калитин" № 30 или по банков път в "Общинска банка" АД, клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

Цената на тръжната документация е в размер на 100 (сто) лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 20.12.2021 г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София, 1233, ул. "Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16:00 ч. на 20.12.2021 г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София, 1233, ул. "Подполковник Калитин” № 30.

Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

06.12.2021