“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за временно възмездно ползване на площ за осъществяване на реклама, представляваща външни части на трамвайни мотриси

О Б Я В А

“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД,
гр. София, ул. “Подполковник Калитин” № 30

 

Настоящият конкурс се организира и провежда от “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД при условията и по реда на чл. 40, ал. 3 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г. на Столичен общински съвет и Решение по т. 1 от Протокол № 18/ 23.12.2021 г. на Съвета на директорите на “Столичен електротранспорт” ЕАД, за обявяване на конкурс за:

 

Позиция 1 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 1500 за осъществяване на реклама, представляваща външни части на общо:

  • 20 бр. трамвайни мотриси, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, (10 бр. от модел Т6А2-SF/BG и 10 бр. от модел Т6В5-ЧССР) за срок от 2 (две) години.”

Позиция 2 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 1500 за осъществяване на реклама, представляваща външни части на общо:

  • 20 бр. трамвайни мотриси, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД (10 бр. от модел Т6А2-SF/BG и 10 бр. от модел Т6В5-ЧССР) за срок от 2 (две) години.”

Начална основна годишна наемна цена:

Позиция 1: Началната основна годишна наемна цена за предоставената за временно възмездно ползване обща площ от 1500 , разположена върху външните части на 20 (двадесет) електротранспортни возила (трамвайни мотриси), е в размер на 167 400 евро, без ДДС.

Позиция 2: Началната основна годишна наемна цена за предоставената за временно възмездно ползване обща площ от 1500 , разположена върху външните части на 20 (двадесет) електротранспортни возила (трамвайни мотриси), е в размер на 167 400 евро, без ДДС.

Цена на конкурсната документация30 лв. с включен ДДС, платима в брой на място в касата на “Столичен електротранспорт” ЕАД.
Закупуване на конкурсната документация става в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София, ул. “Подполковник Калитин” № 30, всеки работен ден до 31.01.2022 г. (включително) от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на:
Позиция 1: 3274 (три хиляди двеста седемдесет и четири) лева;
Позиция 2:
3274 (три хиляди двеста седемдесет и четири) лева.

Плащане на депозита се извършва по банковата сметка на “Столичен  електротранспорт” ЕАД:

IBAN: BG 80 SOMB 9130 10 10280204
BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД, клон “Денкоглу”, гр. София, Р. България – гр. София или
в брой в касата на дружеството на адрес: гр. София, ул. “Подполковник Калитин” № 30.

Условията и реда за провеждане на конкурса са описани в утвърдената конкурсна документация.
До участие в конкурса се допускат  всички български или чуждестранни юридически лица, регистрирани като търговци, закупили конкурсната документация и представили изискваните в нея документи.
Оглед може да се извършва след закупуване на конкурсната документация и предварително съгласуване всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. до 31.01.2022 г. включително.
Оферти за участие в конкурса се приемат в деловодството на “Столичен  електротранспорт” ЕАД, гр. София, ул. “Подполковник Калитин” № 30 до 16:00 часа на 31.01.2022 г.

Конкурсът ще се проведе на 01.02.2022 г. от 14:00 часа в заседателната зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, гр. София, ул. “Подполковник Калитин” № 30 – административна сграда, ІІІ етаж.

За допълнителна информация и контакти: тел. 02/833 41 01.

18.01.2022