„Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на: „Свободна площ от 1400 кв. м в АП „Земляне“ за паркиране и зареждане на единични автобуси, посредством преместваема модулна бензиностанция за зареждане с дизелово гориво на частен оператор“, за срок от три години. Преместваемата модулна бензиностанция за зареждане с дизелово гориво не е предмет на наемните отношения

ОБЯВА

 

„Столичен Автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл. 35, и чл. 40, ал. 3 във връзка с ал. 1 от „НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала” на СОС и т. 5 от Решение № 1 по Протокол № 7 от 10.05.2021 год. на Съвета на директорите на „Столичен Автотранспорт” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на: „Свободна площ от 1400 кв. м в АП „Земляне“ за паркиране и зареждане на единични автобуси, посредством преместваема модулна бензиностанция за зареждане с дизелово гориво на частен оператор“, за срок от три години. Преместваемата модулна бензиностанция за зареждане с дизелово гориво не е предмет на наемните отношения.

Началната месечна наемна цена е 1470,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 100 лв., вносим в брой в касата на Управление – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, III етаж, до 27.05.2021 год. – 16:00 часа.

Условията и процедурата за провеждане на конкурса са описани в утвърдена конкурсна документация.

До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили изискуемите съгласно конкурсна документация документи.

Документацията за участие се получава в деловодството на Управление – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, III етаж, срещу фактура за закупуването ѝ, в работни дни до 27.05.2021 год. от 09:00 ч. до 16:00 ч.

Цената на документацията е 42 лева с включен ДДС, платима в касата на Управлението.

Оглед на обекта с административен адрес: гр. София, ул. "Житница" № 21, може да се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. до 27.05.2021 год. включително, след представяне на фактура за закупена документация и предварителна заявка.

Предложения за участие се приемат в деловодството на Управлението до 27.05.2021 год. – 16:00 ч.

Конкурсът е неприсъствен и ще се проведе на 28.05.2021 г., 09:30 ч., в заседателната зала на „Столичен Автотранспорт” ЕАД – Управление – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, III етаж.

За допълнителна информация и контакти: тел. 02/955-41-34.


 

14.05.2021