„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: „Свободно помещение в АП "Дружба", представляващо склад с площ 132 кв. м, намиращо се в сграда с идентификатор 68134.1506.175.12 по скица от АГКК”


ОБЯВА

 

"Столичен автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21, на основание чл. 35 и чл. 40, ал. 3 във вр. с ал. 1 от „НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала” на СОС и т. 5 от Решение № 1 по Протокол № 50 от 04.01.2022 год. на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на обект: „Свободно помещение в АП "Дружба", представляващо склад с площ 132 кв. м, намиращо се в сграда с идентификатор  68134.1506.175.12 по скица от АГКК”, за срок от три години. Помещението може да се ползва за всякаква дейност, незабранена от закона и ненарушаваща нормалното функциониране на дейността в АП "Дружба".

Разходите за основен ремонт, измервателни уреди за консумативи и други съпътстващи разходи за привеждане на помещението в необходимия вид за склад ще бъдат за сметка на бъдещия наемател и наемодателят не дължи обезщетение за тях. Разходите за всички консумативи, включително вода и електроенергия, ще са за сметка на наемателя според потреблението и отчитане с индивидуални измервателни уреди.

Началната месечна наемна цена е 291,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие –145,00 лв., вносим в брой в касата на Управление  – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, IIІ етаж, до 24.01.2022 год. – 16:00 часа.

Условията и процедурата за провеждане на конкурса са описани в утвърдена конкурсна документация.

До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили изискуемите съгласно конкурсната документация документи.

Документацията за участие се получава в деловодството на Управление – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, IIІ етаж срещу фактура за закупуването ѝ, в работни дни до 24.01.2022 год. от 9:00 ч. до 16:00 ч.

Цената на документацията е 42 лева с включен ДДС, платима в касата на Управлението.

Оглед на обекта, с административен адрес, гр. София, ул. "Капитан Любен Кондаков" № 7, може да се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч.  до 24.01.2022 год. включително, след представяне на фактура за закупена документация и предварителна заявка.

Предложения за участие се приемат в деловодството на Управлението до 24.01.2022 год. – 16:00 ч.

Конкурсът е неприсъствен и ще се проведе на 25.01.2022 г., 09:30 ч., в заседателната зала на „Столичен автотранспорт” ЕАД – Управление – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, ІII етаж.

За допълнителна информация и контакти: тел. 02/955-41-34.

 

10.01.2022