„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: „Обособена част от хале „Мерцедес“ в АП „Дружба”

ОБЯВА

 

„Столичен автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21 на основание чл. 35 и чл. 40, ал. 3 във вр. с ал. 1 от НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала на СОС и т. 5 от Решение № 1 по Протокол № 16 от 19.07.2021 год. на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на обект: „Обособена част от хале „Мерцедес“ в АП „Дружба” със свободна площ 400 м2 за търговска или производствена дейност, незабранена със закон и невъзпрепятстваща дейността, която дружеството извършва в посоченото хале“, за срок от три години. Разходите за основен ремонт, измервателни уреди за консумативи и други съпътстващи разходи за привеждане на помещението в необходимия за стопанска дейност вид ще бъдат за сметка на бъдещия наемател и наемодателят не дължи обезщетение за тях. Разходите за всички консумативи, включително вода и електроенергия ще са за сметка на наемателя според потреблението и отчитане с индивидуални измервателни уреди.

Началната месечна наемна цена е 840,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие — 420 лв., вносим в брой в касата на Управление — гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, III етаж до 09.08.2021 год. – 16:00 часа. Условията и процедурата за провеждане на конкурса са описани в утвърдена конкурсна документация.

До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили изискуемите съгласно конкурсна документация документи.

Документацията за участие се получава в деловодството на Управление – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, III етаж срещу фактура за закупуването ѝ, в работни дни до 09.08.2021 год. от 9:00 ч. до 16:00 ч.

Цената на документацията е 42 лева с включен ДДС, платима в касата на Управлението.

Оглед на обекта, с административен адрес, гр. София, ул. "Капитан Любен Кондаков" № 7, може да се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. до год. включително, след представяне на фактура за закупена документация и предварителна заявка.

Предложения за участие се приемат в деловодството на Управлението до год. – 16:00 ч.

Конкурсът е неприсъствен и ще се проведе на 10.08.2021 г., 09:30 ч. в заседателната зала на „Столичен автотранспорт” ЕАД – Управление – гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, III етаж.

За допълнителна информация и контакти: тел. 02/955-41-34.


 

23.07.2021