„Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ част от терен с площ от 6 (шест) кв. м, находящ се в Спортен комплекс, гр. София, ул. „Българска морава” № 2

 

О Б Я В А

„Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване по реда на чл. 17 и сл. от НРУТДУПСОТД за отдаване под наем на:

1. Недвижим имот, представляващ част от терен с площ от 6 (шест) кв. м, находящ се в Спортен комплекс, гр. София, ул. „Българска морава” № 2, собственост на „Спортна София – 2000” ЕАД, съгласно АЧОС № 1314/23.04.2013 г. за срок от 4 (четири) месеца считано от датата на подписване на договора.

2. Начална месечна наемна цена за обекта – 300 лв. (триста лева), без ДДС.

3. Депозит за участие – 30 лв. (тридесет лева), вносими по следната банкова сметка на титуляра „Спортна София – 2000” ЕАД:

Банка: „Общинска  банка”АД

IBAN: BG26SOMB91301027122801

BIC: SOMBBGSF

4. Оглед  на обекта може да бъде направен на място, всеки работен ден от 09:00 ч. до 18.00 ч., след предварително обаждане на тел. 02/ 8220834; 02/ 8221153, но не по-късно от 13.06.2018 г.

5. Търгът ще се проведе на 14.06.2018 г. от 10  часа в административната сграда на “Спортна София – 2000” ЕАД в гр. София, ул. ”Българска морава” № 2. Комисията ще заседава в закрито заседание.

Документация за участие в търга се получава на адрес: гр. София 1303, Район "Възраждане", ж.к. „Зона Б 5”, ул. ”Българска морава” № 2, тел. 02/ 8220834; 02/ 8221153, 0884467032, от 09:00 ч. до 16:30 ч., всеки работен ден, в срок до 13.06.2018 г. (включително), срещу представен банков документ за сумата от 20 (двадесет) лв., с включен ДДС, внесени по следната банкова сметка на „Спортна София – 2000” ЕАД: Банка: „Общинска  банка” АД, IBAN: BG26SOMB91301027122801, BIC: SOMBBGSF.

Краен срок за приемане предложенията на участниците – до 16.30 ч. на 13.06.2018 г. включително.

30.05.2018