„Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ полумасивна сграда на два етажа, находящ се в гр. София, местността ”Алеко”, ПП „Витоша”

 

„Спортна София – 2000” ЕАД

обявява търг с тайно наддаване,

по реда на чл. 13 и сл. от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:

1. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ полумасивна сграда на два етажа с площ от 77 кв. м и РЗП – 362,25 кв. м, находящ се в гр. София, местността ”Алеко”, ПП „Витоша”, включен в капитала на "Спортна София – 2000" ЕАД, за срок от 3 (три) години.

2. Начална месечна наемна цена за обекта – 990 (деветстотин и деветдесет) лева, без ДДС.

3. Депозит за участие – 99 (деветдесет и девет) лева, вносими по следната банкова сметка на титуляра „Спортна София – 2000” ЕАД:

Банка: „Общинска  банка”АД

IBAN: BG26SOMB91301027122801

BIC: SOMBBGSF

4. Оглед  на обекта може да бъде направен на място, всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч., след предварително обаждане на тел. 02/ 8220834; 02/ 8221153, но не по-късно от 18.12.2019 г.

5. Търгът ще се проведе на 19.12.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на “Спортна София – 2000” ЕАД в гр. София, ул. ”Българска морава” № 2. Комисията ще заседава в закрито заседание.

Документация за участие в търга се получава на адрес: гр. София, 1303, ул. ”Българска морава” № 2, тел. 02/ 8220834; 02/ 8221153, 0888347805, от 09:00 ч. до 16:30 ч., всеки работен ден, в срок до 18.12.2019 г. (включително), срещу представен банков документ за сумата от 36 (тридесет и шест) лева, с вкл. ДДС, внесени по следната банкова сметка на „Спортна София – 2000” ЕАД: Банка: „Общинска  банка”АД, IBAN: BG26SOMB91301027122801, BIC: SOMBBGSF.

Краен срок за приемане предложенията на участниците – до 16:30 ч. на 18.12.2019 г., включително.

 

 

 

 

 

03.12.2019