„Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване на свои недвижими имоти: с площ от 64,10 кв. м в гр. София, р-н "Средец", с предназначение – за бирария, както и имот с площ от 1 850 кв. м в р-н "Връбница" – за открит паркинг

„Спортна София – 2000” ЕАД

обявява търг с тайно наддаване

съгласно чл. 13 и сл. от НРУТДУПСОТД за отдаване под наем на:
 

1. Самостоятелно обособено помещение с площ от 64,10 кв. м, представляващо част от обслужваща сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, р-н "Средец", спортен комплекс парк „Борисова градина“, собственост на „Спортна София – 2000“ ЕАД, съгласно АОС № 652/11.02.2002 г., срок от 3 (три) години. Имотът ще бъде ползван като бирария.

- Начална месечна наемна цена за обекта – 1150 лв. (хиляда сто и петдесет лева), без ДДС;

- Депозит за участие – 115 лв. (сто и петнадесет лева), вносими по следната банкова сметка на титуляра „Спортна София – 2000” ЕАД: Банка: „Общинска  банка”АД,

IBAN: BG26SOMB91301027122801, BIC: SOMBBGSF;

- Оглед  на обекта може да бъде направен на място, всеки работен ден от 09:00 ч. до 18:00 ч., след предварително обаждане на тел. 02/8220834; 02/8221153, но не по-късно от 15.10.2019 г.;

- Търгът ще се проведе на 17.10.2019 г. от 11:00 часа в административната сграда на “Спортна София – 2000” ЕАД в гр. София, ул. ”Българска морава” № 2. Комисията ще заседава в закрито заседание.

2. Недвижим имот с площ от 1 850 кв. м, съставляващ реална част от УПИ I, в квартал 3, с идентификатор № 68134.2824.2429, с обща площ от 3 832 кв. м., находящ се в гр. София, р-н "Връбница", м. бул. „Сливница”, собственост на „Спортна София – 2000“ ЕАД, съгласно АЧОС № 412/30.09.1997 г., за срок от 3 (три) години и начин на ползване – за открит паркинг.

- Начална месечна наемна цена за обекта – 850 лв. (осемстотин и петдесет лева), без ДДС;

- Депозит за участие – 85 лв. (осемдесет и пет лева), вносими по следната банкова сметка на титуляра „Спортна София – 2000” ЕАД: Банка: „Общинска  банка”АД

IBAN: BG26SOMB91301027122801, BIC: SOMBBGSF;

- Търгът ще се проведе на 17.10.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на “Спортна София – 2000” ЕАД в гр. София, ул. ”Българска морава” № 2. Комисията ще заседава в закрито заседание.

Документация за участие в търга (т. 1 и т. 2) се получава на адрес: гр. София, 1303, р-н “Възраждане”, ул. ”Българска морава” № 2, тел. 02/8220834; 02/8221153, 0888347805, от 09:00 ч. до 16:30 ч., всеки работен ден, в срок до 15.10.2019 г. (включително), срещу представен банков документ за сумата от 20 (двадесет) лв., с включен ДДС, внесени по следната банкова сметка на „Спортна София – 2000” ЕАД: Банка: „Общинска банка” АД, IBAN: BG26SOMB91301027122801, BIC: SOMBBGSF.                                                                                                      

Краен срок за приемане предложенията на участниците – до 16:30 ч. на 15.10.2019 г., включително.

 

01.10.2019