„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот: едноетажна сграда на ул. „Уошбърн” № 42, собственост на „Спортна София – 2000” ЕАД

„Спортна София – 2000” ЕАД

обявява конкурс, по реда на чл. 17 и ал. 3 от НРУТДУПСОТД,

за отдаване под наем на:

 

1. Недвижим имот: едноетажна сграда с идентификатор № 68134.606.4.1., със застроена площ от 279 кв. м, с административен адрес: гр. София, р-н “Подуяне”, ул. „Уошбърн” № 42, собственост на „Спортна София – 2000” ЕАД, съгласно АЧОС № 412/30.09.1997 г., за срок от 3 (три) години.

2. Начална месечна наемна цена за обекта – 1050 лв. (хиляда и петдесет лева), без ДДС.

3. Депозит за участие – 105 лв. (сто и пет лева), вносими по следната банкова сметка на титуляра „Спортна София – 2000” ЕАД:

Банка: „Общинска  банка”АД

IBAN: BG26SOMB91301027122801

BIC: SOMBBGSF

4. Оглед  на обекта може да бъде направен на място, всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч., след предварително обаждане на тел. 0884467032, но не по-късно от 25.06.2020 г.

5. Конкурсът ще се проведе на 26.06.2020 г. от 10 часа в административната сграда на “Спортна София – 2000” ЕАД в гр. София, ул. ”Българска морава” № 2. Комисията ще заседава в закрито заседание.

Документация за участие в конкурса се получава на адрес: гр. София, 1303, р-н “Възраждане”, ул. ”Българска морава” № 2, тел. 02/8221153, 0884467032, от 09:00 ч. до 16:00 ч., всеки работен ден, в срок до 25.06.2020 г. (включително), срещу представен банков документ за сумата от 30 (тридесет) лв., с включен ДДС, внесени по следната банкова сметка на „Спортна София – 2000” ЕАД: Банка: „Общинска  банка” АД, IBAN: BG26SOMB91301027122801, BIC: SOMBBGSF.

Краен срок за приемане предложенията на участниците – до 16:30 ч. на 25.06.2020 г., включително.

11.06.2020