Спортна София - 2000 ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот с площ от 5000 кв.м за осъществяване на спортно-тренировъчна и състезателна дейност

„Спортна София-2000” ЕАД обявява конкурс по реда на чл.17, ал.1 и сл. от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:

1. Недвижим имот с площ от 5000 кв.м – за осъществяване на спортно-тренировъчна и състезателна дейност, представляващ част от недвижим имот с обща застроена площ от 30 150 кв.м, съгласно АОС /частна/ № 639/01.04.2003 г., находящ се в гр.София, район „Студентски”, Парцел I, кв.83.

Наемният договор се сключва за срок от 3 /три/ години.

2. Начална месечна наемна цена за обекта – 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/, без ДДС.

3. Депозит за участие – 150 лв. /сто и петдесет лева/, вносими по следната   банкова сметка на титуляра „Спортна София-2000” ЕАД:

Банка: „Общинска  банка”АД

IBAN: BG26SOMB91301027122801

BIC: SOMBBGSF

4. Оглед  на обекта може да бъде направен на място, всеки работен ден от 11:00 ч. до 16.30 ч., до 31.08.2017 г. включително, след предварително обаждане на тел. 02/ 8220834; 02/ 8221153; 0884467032

5. Конкурсът ще се проведе на 04.09.2017 г., от 10 ч., в административната сграда на “Спортна София - 2000” ЕАД в гр. София, ул.”Българска морава”№ 2. Конкурсната комисия заседава в закрито заседание.

Документация за участие в конкурса се получава на адрес: гр. София 1303, р-н „Възраждане”, ж.к. „Зона Б-5”, ул. ”Българска морава” № 2, тел. 02/ 8220834; 02/ 8221153, 0884467032, от 09:00 ч. до 16:30 ч., всеки работен ден, в срок до 31.08.2017 г. /включително/, срещу представен банков документ за сумата от 20 /двадесет/ лв., с включен ДДС, внесени по следната банкова сметка на „Спортна София -2000” ЕАД: Банка: „Общинска  банка”АД, IBAN: BG26SOMB91301027122801, BIC: SOMBBGSF.

Краен срок за приемане предложения – до 16.30 ч. на 01.09.2017 г., включително. Място за приемане на документацията – административната сграда на „Спортна София-2000” ЕАД, в гр. София 1303, р-н Възраждане, ж.к. „Зона Б-5”, ул. ”Българска морава” № 2.

Размер на депозита за участие – 150 лв. /сто и петдесет лева/, вносими по посочената по-горе банкова сметка на „Спортна София-2000” ЕАД.

14.08.2017