„Софинвест“ ЕАД открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “Софинвест” ЕАД

На основание   чл. 40, ал. 3 от НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала на СОС (Приета с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г.) и в изпълнение на Решение № РД-14-14-2/10.01.2022 г. на Съвета на директорите на „Софинвест“ ЕАД, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок до 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “Софинвест” ЕАД, гр. София, с балансова стойност до 5 (пет) на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2020 г., които не се използват за основната му дейност, описани по местоположение, вид, квадратура и начална наемна цена, както следва:

1. обект № 1 –  реална част от ПИ с идентификатор 68134.4361.127 с площ  1164,00 кв. м,  находяща се на адрес: гр. София, район „Люлин“, ул. „Никола Беловеждов“, жк. „Люлин-4 м.р.“, с предназначение – за паркинг.

Начална наемна цена 1215,00 (хиляда двеста и петнадесет) лева без ДДС.

2. обект № 2 – реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.4088.40 с площ, открита складова площ от 753,80 кв. м, заедно с  изградената в него постройка с площ от 443,20 кв. м, находяща се на адрес: гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост IV“, зад 131-во СОУ, с предназначение – за склад.

Начална наемна цена 3348,00 (три хиляди триста четиридесет и осем) лева без ДДС.

1. Условия за закупуване на конкурсна документация:

- цена: 50 (петдесет) лева с вкл. ДДС, вносима в касата на “Софинвест” ЕАД, гр. София, всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.;

- място на получаване: “Софинвест” ЕАД, гр. София, жк. „Зона Б-19“, бл. 15 – 16 , деловодство всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. до31.01.2022 г. вкл.;

2. Приемане на предложенията – до 31.01.2022 г. вкл., всеки работен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. в деловодството на дружеството.

3. Размер на депозит за участие – 50% от началната минимална наемна цена, вносим на касата на “Софинвест” ЕАД и/или по банков път по сметка с IBAN: BG81SOMB91301026797801, „Общинска банка“ АД,  гр. София, до 31.01.2022 г. вкл.

4. Време и начин за оглед на обектите – до 31.01.2022 г. вкл., всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 ч. след предварителна заявка на тел. номер: 0889221006.

5. Дата и час на провеждане на конкурса: 02.02.2022 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на “СОФИНВЕСТ” ЕАД , гр. София, ж.к. „Зона Б-19“, бл. 15 – 16, вх. Б.

6. Общите и специални условия на конкурса и изискванията към участниците, както и изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са подробно описани в документацията за участие в конкурса.

Адрес и телефон на организатора: “СОФИНВЕСТ” ЕАД , гр. София, ж.к. „Зона Б-19“, бл. 15 – 16, вх. Б, тел. номер: 0889221006.

 

14.01.2022