„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти – апартаменти и подземен гараж

Обява 

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Апартамент № 12 с идентификатор 68134.800.450.1.25, с площ 68,07 кв. м, находящ се в гр. София, ул. „Елемаг" № 26, ет. 7. Начална месечна наемна цена: 450,00 (четиристотин и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 450,00 (четиристотин и петдесет) лв.

Апартамент № 4 с идентификатор 68134.902.944.1.4, с площ 116,47 кв. м заедно с подземно паркомясто № 4 с площ 11,12 кв. м, находящи се в гр. София, ул. „Бигла" № 50, ет. 3. Начална месечна наемна цена: 850,00 (осемстотин и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 850,00 (осемстотин и петдесет) лв.

Подземен гараж № 15 с идентификатор 68134.800.450.1.51, с площ от 22,61 кв. м, находящ се в гр. София., ул. „Елемаг" № 26, ет. -1. Начална месечна наемна цена: 90,00 (деветдесет) лв. без ДДС. Депозит: 90,00 (деветдесет) лв.

Апартамент № 15 с идентификатор 68134.703.1319.1.45, с площ 119,17 кв. м, находящ се в гр. София,ул. „Николай Коперник" № 21, вх. В, ет. 7. Начална месечна наемна цена: 750,00 (седемстотин и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 750,00 (седемстотин и петдесет) лв.

Апартамент № 4 с идентификатор 68134.703.892.4.4, с площ 89,52 кв. м, находящ се в гр. София, ул. „Христо Максимов" № 64, ет. 2. Начална месечна наемна цена: 580,00 (петстотин и осемдесет) лв. без ДДС. Депозит: 580,00 (петстотин и осемдесет) лв.

Апартамент № 5 с идентификатор 68134.703.892.4.4, с площ 112,30 кв. м, находящ се в гр. София, ул. „Христо Максимов" № 64, ет. 2. Начална месечна наемна цена: 572,00 (петстотин седемдесет и два)  лв. без ДДС. Депозит: 572,00 (петстотин седемдесет и два) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 29.03.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6,00 лв. (шест лева) с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

• IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;

• IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, УниКредит Булбанк” АД.

Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 12,  всеки работен ден от 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 26.03.2021 г. от 09:00 ч.  до 17:00 ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 12.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52.

 

 

16.03.2021