„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

1. Апартамент № 8 с идентификатор 68134.902.622.1.8 с площ 83,20 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Милин камък" №  67, ет. 4. Начална месечна наемна цена: 650,00 (шестстотин и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 650,00 (шестстотин и петдесет) лв.

2. Апартамент № 8 с идентификатор 68134.703.892.4.8 с площ 89,52 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Христо Максимов" № 64, бл. 4, жилищен етаж 2. Начална месечна наемна цена: 554,00 (петстотин петдесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 554,00 (петстотин петдесет и четири) лв.

3. Гараж № 19 с идентификатор 6813.703.892.4.45 с площ 16,83 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Христо Максимов" № 64, бл. 4, ет. -1. Начална месечна наемна цена: 85,00 (осемдесет и пет) лв. без ДДС. Депозит: 85,00 (осемдесет и пет) лв.

4. Офис №1 на две нива (партер и подземен етаж) с идентификатор 68134.902.622.1.14 с обща площ 177,75 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Милин камък" № 67. Начална месечна наемна цена: 1200,00 (хиляда и двеста) лв. без ДДС. Депозит: 1200,00 (хиляда и двеста) лв.

5. Апартамент № 1 с идентификатор 68134.703.892.4.1 с площ 112,30 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Христо Максимов" № 64, бл. 4, жилищен етаж 1. Начална месечна наемна цена: 625,00 (шестстотин двадесет и пет) лв. без ДДС. Депозит: на 625,00 (шестстотин двадесет и пет) лв.

6. Гараж № 20 с идентификатор 6813.703.892.4.46, с площ 15,30 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Христо Максимов" № 64, бл. 4, ет. -1. Начална месечна наемна цена: 77,00 (седемдесет и седем) лв. Депозит: 77,00 (седемдесет и седем) лв.

7. Част от двуетажна сграда с идентификатор 68134.1894.327.1, ЗП 920 кв. м, намираща се в ПИ с идентификатор 68134.1894.327 с площ от 3200 кв. м, гр. София, р-н "Витоша", м. „Карпузица“, с административен адрес – ул. "Средорек" № 5, като обособената част е с площ от 466,34 кв. м. Начална месечна наемна цена: 1800,00 (хиляда и осемстотин) лв. без ДДС. Депозит: 1800,00 (хиляда и осемстотин) лв.

8. Апартамент 14 с идентификатор 68134.900.701.1.14 с площ 64,05 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Димитър Хаджикоцев" № 4, вх. А, жилищен етаж 5. Начална месечна наемна цена: 634,00 (шестстотин тридесет и четири) лв. Депозит: 634,00 (шестстотин тридесет и четири) лв.

9. Апартамент № 8 с идентификатор 68134.800.450.1.21 с площ 86,50 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Елемаг" № 26, ет. 5. Начална месечна наемна цена: 590,00 (петстотин и деветдесет) лв.  без ДДС. Депозит: 590,00 (петстотин и деветдесет) лв.

10. Апартамент № 2 с идентификатор 68134.703.892.4.2 с площ 85,25 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Христо Максимов" № 64, бл. 4, жилищен етаж 1. Начална месечна наемна цена: 528,00 (петстотин двадесет и осем) лв.  без ДДС. Депозит: 528,00 (петстотин двадесет и осем) лв.

11. Апартамент № 2 с идентификатор 68134.703.1319.1.32 с площ 107,01 кв. м, ул. "Николай Коперник" № 21, ет. 3. Начална месечна наемна цена: 650,00 (шестстотин  и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 650,00 (шестстотин  и петдесет) лв.

12. Търговско помещение на две нива (партер и подземен етаж) с идентификатор 68134.901.738.1.46 с обща площ 137,70 кв.м, находящо се в гр. София, бул. „Черни връх“ № 23, вх. Б. Начална месечна наемна цена:  1600,00 (хиляда и шестстотин) лв. без ДДС. Депозит: 1600,00 (хиляда и шестстотин) лв.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 05.05.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6,00 лв. (шест лева) с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

• IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;

• IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, "УниКредит Булбанк” АД.

Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12,  всеки работен ден от 16.04.2021 г. до 29.04.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.

 Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 04.05.2021 г. от 09:00 ч.  до 17:00 ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на конкурсна документация всеки работен ден от 16.04.2021 г. до 29.04.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52.

 

 

Началник-отдел
„Управление на собствеността”:
                           /Людмил Пелов/

 

13.04.2021