„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

 

1. Обект – аптека с идентификатор 68134.1386.2651.1.225, с площ 86,94 кв. м,  находяща се в гр. София, ж.к. “Надежда І”, ул. “Ломско шосе”, бл. 172, вх. Ж, ет. 1. Начална месечна наемна цена: 1 499,00 (хиляда четиристотин деветдесет и девет) лева без ДДС. Депозит: 1 499,00 (хиляда четиристотин деветдесет и девет) лева
2. Апартамент № 39 с идентификатор 68134.4089.603.1.118, с площ 88,50 кв. м, находящ се в гр. София, ж.к. "Младост-4", бл. 458, вх. 1, секция "А", ет. 8. Начална месечна наемна цена: 364,00 (триста шестдесет и четири) лева без ДДС. Депозит: 364,00 (триста шестдесет и четири) лева
3. Апартамент № 9 с идентификатор 68134.800.450.1.9, с площ 7596 кв. м, находящ се в гр. София, ул. „Елемаг" № 26. Начална месечна наемна цена: 500,00 (петстотин) лева без ДДС. Депозит: 500,00 (петстотин) лева.
4. Гараж № 27  с идентификатор 68134.703.892.1.57 с площ 19,80 кв. м на ниво сутерен, находящ се в  гр. София, ул. „Гео Милев" № 49А,  бл. 1.  Начална месечна наемна цена: 75,00 (седемдесет и пет) лева без ДДС. Депозит: 75,00 (седемдесет и пет) лева.
5. Паркинг № 1, съставляващ обособена част от парк „Възраждане“ с площ 1248,7 кв. м и вход откъм ул. „Партений Нишавски", район „Възраждане“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 1 700,00 (хиляда и седемстотин) лева без ДДС. Депозит: 1 700,00 (хиляда и седемстотин) лева.
6. Паркинг № 2, съставляващ обособена част от парк „Възраждане“ с площ 2 797,4 кв. м и вход откъм ул. „Камен Андреев", район „Възраждане“, гр. София. Начална месечна наемна цена: 2 240,00 (две хиляди двеста и четиридесет) лева без ДДС. Депозит: 2 240,00 (две хиляди двеста и четиридесет) лева.
7. Част от терен с идентификатор 68134.1930.594 с площ 35 кв. м, находящ се на ъгъла на ул. „Казбек" и бул. „Братя Бъкстон". Начална месечна наемна цена: 327,00 (триста двадесет и седем) лева без ДДС. Депозит: 327,00 (триста двадесет и седем) лева.
8. Част от терен с идентификатор 68134.1930.594 с площ 12 кв. м, находящ се на ъгъла на ул. „Казбек" и бул. „Братя Бъкстон". Начална месечна наемна цена: 200,00 (двеста) лева без ДДС. Депозит: 200,00 (двеста) лева.
9. Част от терен с идентификатор 68134.1930.594  с площ 26 кв. м, находящ се на ъгъла на ул. „Казбек" и бул. „Братя Бъкстон". Начална месечна наемна цена: 290,00 (двеста и деветдесет) лева без ДДС. Депозит: 290,00 (двеста и деветдесет) лева.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 06.04.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 12.
Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6,00 лв. (шест лева) с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:
• IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
• IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.
Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 12,  всеки работен ден от 20.03.2021 г. до 05.04.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.
Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса –  05.04.2021 г. от 09:00 ч.  до 17:00 ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.
Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 20.03.2021 г. до 05.04.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.
За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52.

20.03.2021