Заключително събитие по проект "Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“

 

Проект № BG16M1OP002-5.002-0020-С01 

 

„Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“, финасиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд

 

 

На 31.05.2021 г. (понеделник) от 11:00 ч. в Зала № 1 на Столична община, ул. „Московска“ 33, гр. София се проведе заключително информационно събитие по проект №BG16M1OP002-5.002-0020 „Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“.

Бенефициент по проекта е Столична община. Общата стойност на проекта e 412 583,87 лв. Той се реализира с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и с национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България и бюджета на Столична община. Срокът за изпълнение е 23 месеца.

Основната цел на финансирането е да се разработи „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026 г.“ за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въздух.

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта е изготвена „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2021 – 2026 г.”.

Програмата обхваща 6-годишен период на действие от 2021 година до 2026 година. Мерките  са насочени към достигане и поддържане на нормите и стандартите за чист въздух съгласно националното законодателство. Втора поредна година СО влиза в нормата на средногодишната концентрация от 40 микрограма за ФПЧ10. “Това е доказателството, че дейността ни и политиката, която провеждаме, са в правилната посока” – каза Десислава Билева, зам.-кмет по екология.

"Основните мерки в Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух са 83.  Те обхващат битово отопление, площните източници на замърсяване, транспорт, строителство и индустрия. Налице са и хоризонтални,  информационни и комуникационни мерки, защото чистотата на въздуха зависи от всеки един човек и по темата за личната отговорност и принос има много да се говори и прави” – допълни Билева.

Основният  източник на замърсяване на въздуха е битовото отопление. В тази насока Столична община изпълнява два проекта за безплатна подмяна на битовото отопление с по-екологично. Дейностите са финансирани от ОП „Околна среда“  и по програма LIFЕ на ЕС . Продължава и облагородяването на квартални пространства – т.н. "кални точки", които са също един от основните източници на замърсяване. Няколко такива в районите „Надежда“,  „Овча купел“ и „Красна поляна“ бяха облагородени през миналата година.

Председателят на комисията по „Екология“ в СОС Лорита Радева подчерта, че при изработването на новата Програма са участвали както учени и експерти в сферата на околната среда и въздуха, така също граждани и граждански организации.  Комплексният характер на Програмата е много важен. В досегашната Програма много силен акцентът бе поставен върху подмяната на транспортните средства в градския транспорт. Това от една страна прави транспорта ни  привлекателен и удобен за гражданите, а от друга страна има своето силно въздействие върху качеството на въздуха в града. Сред основните мерки Лорита Радева изброи и кампаниите за залесяване с участието на гражданите.

Програмата е приета с Решение № 204/22.04.2021 г. на Столичен общински съвет.

 

 

31.05.2021