„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обект „Кафе”, с прилежащи към него две помещения за магазин, хранителни стоки и склад, заедно със съответното право на строеж върху мястото, в което е построена сградата

„ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” EАД


На основание чл. 27 във връзка с чл. 22 от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 2/14.06.2019 г. от Съвета на директорите на ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ ЕАД

О Б Я В Я В А
КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ:


Търговски обект „Кафе”, с обща площ от 125,98 кв. м, с прилежащи към него две помещения (”кафе” – 81,41 кв. м, и „магазин” – 44,57 кв. м), използвани за магазин за хранителни стоки и склад, находящ се на партерен етаж в болничен комплекс на „Пета МБАЛ – София” ЕАД – гр. София, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А, заедно със съответното право на строеж върху мястото, в което е построена сградата.

АДРЕС НА ОБЕКТА: „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”, гр. София, бул. „Ген. Столетов”, № 67А.

НАЧАЛНА  КОНКУРСНА  ЦЕНА: 1000 (хиляда) лева, месечна наемна цена без включен ДДС.

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 300 (триста) лева.
Депозитът се внася по банкова сметка на „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД:
IBAN BG 11 SOMB 91301027523002
BIC SOMBBGSF
Банка: ОБ – АД, бул. "Мария Луиза", № 88.

КРАЕН СРОК за внасяне на депозита – 16.09.2019 г.

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 20.09.2019 г., 11.00 ч.

СРОК за подаване на предложения за участие в конкурса: 16.09.2019 г., в стая „Канцелария”, от 09:00 до 16:00 ч.

ОГЛЕД НА ОБЕКТА може да се извършва всеки работен ден (до 16.09.2019 г.) от 09:00 ч., до 16:00 ч., след закупуване на конкурсна документация.

ЦЕНАТА НА един комплект КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ е 300 (триста) лева без ДДС, платима в брой в сградата на лечебното заведение в стая „Каса”, всеки работен  до 16:00 ч. Конкурсната документация ще се получава в стая „Канцелария” в лечебното заведение след заплащането ѝ.
               
За допълнителна информация: тел. 02/926 82 35.

29.08.2019