„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на специфичен обем от помещенията в сградата на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, наричан „точка”, в който обем се монтират и разполагат всички необходими приспособления и устройства за излъчване на телевизионни предавания в същите помещения

“ПЕТА  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД


На основание чл. 27 във връзка с чл. 22  от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 429 от 19.03.2021 г. на изпълнителния директор на “ПЕТА  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД,


ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА

Специфичен обем от помещенията в сградата на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, наричан „точка”, в който обем се монтират и разполагат всички необходими приспособления и устройства за излъчване на телевизионни предавания в същите помещения
 


Описание на обекта на конкурса:
Специфичен обем от помещенията в сградата на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, наричан „точка”, в който обем се монтират и разполагат всички необходими приспособления и устройства за излъчване на телевизионни предавания в същите помещения”.

Началната  минимална месечна наемна цена за 96 (деветдесет и шест) броя точки е 350,40 (триста и петдесет лева и четиридесет стотинки) без включен ДДС.

Срокът на наемното правоотношение е 3 (три) години.

Оглед на помещението може да се извършва всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 05.04.2021 г., в сградата на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, след представен документ за закупена документация. Достъпът се осигурява от техническо лице Сашка Ценкова – 0879594254.

Конкурсната документация се закупува в сградата на „Пета МБАЛ – София”ЕАД, находяща се в  гр. София, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А, стая „Канцелария”, на първи етаж до главен вход, след заплащане на цената в стая „Каса”, всеки работен ден до 16:00 ч.

Цената на един комплект КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ е 100 (сто) лева.

Участниците внасят депозит за участие в конкурса в размер на 300 лева (триста лв.) с  включен ДДС, в срок до 05.04.2021 г. от 09:00 до 16:00 часа в брой в касата на „Пета многопрофилна болница за активно лечение- София” ЕАД или чрез банков превод.

Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 05.04.2021 г. в стая „Канцелария” на „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД.

Адрес на обекта: „Пета МБАЛ – София” ЕАД, гр. София, бул. „Ген. Столетов”, № 67А.

Депозитът се внася по банкова сметка на „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД:
IBAN BG 11 SOMB 91301027523002
BICSOMBBGSF
Банка: ОБ – АД, бул. "К. М.-Луиза", № 88

КРАЕН СРОК за внасяне на депозита – 05.04.2021 г.

СРОК ЗА подаване на предложения за участие в конкурса 05.04.2021 г., в стая „Канцелария” от 09:00 до 16:00 ч.

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 06.04.2021 г., 11:30 ч.

Дата на провеждане на повторен конкурс при липса на участници: 27.04.2021 г., 11:30 ч., при спазване на същите условия.

ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ може да се извършва всеки работен ден (до 05.04.2021 г.) от 09:00 ч., до 16:00 ч., след закупуване на конкурсна документация.

За допълнителна информация: тел.02/926 82 35.

 

 

23.03.2021