„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на площи за вендинг машини за кафе, закуски, фреш и банкомат

 

На основание чл. 27, във връзка с чл. 22 от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 2/14.06.2019 г. от Съвета на директорите на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД

О Б Я В Я В А:

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ по следните обособени позиции:

1. Площи от коридорите и фоайетата за поставяне на 6 бр. вендинг машини за продажба на кафе на територията на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, за търговски дейности, с обща площ  7,69 кв. м

НАЧАЛНА  КОНКУРСНА  ЦЕНА: 1380 (хиляда триста и осемдесет) лева, месечна наемна цена без включен ДДС.

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 300 (триста) лева.

2. Площи от коридорите и фоайетата за поставяне на 3 бр. вендинг машини за продажба на закуски на територията на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, за търговски дейности, с обща площ  4,76 кв. м

НАЧАЛНА  КОНКУРСНА  ЦЕНА: 690 (шестотин и деветдесет) лева, месечна наемна цена без включен ДДС.

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 300 (триста) лева

3. Площ от коридорите за поставяне на 2 бр. вендинг машина за продажба на фреш на територията на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, за търговски дейности, с обща площ  1,55 кв. м

НАЧАЛНА  КОНКУРСНА  ЦЕНА: 500 (петстотин) лева, месечна наемна цена без включен ДДС.

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 300 (триста) лева.

4. Площ от коридора на първи етаж за поставяне на 1 бр. банкомат на територията на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, за търговски дейности, с обща площ  0,94 кв. м

НАЧАЛНА  КОНКУРСНА  ЦЕНА: 200 (двеста) лева, месечна наемна цена без включен ДДС.

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 300 (триста) лева.

5. Площ на главния вход за поставяне на 1 бр. банкомат за вграждане на територията на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, за търговски дейности, с обща площ  0,94 кв. м

НАЧАЛНА  КОНКУРСНА  ЦЕНА: 200 (двеста) лева, месечна наемна цена без включен ДДС.

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 300 (триста) лева.

Адрес на обекта: „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”, гр. София, бул. „Ген. Столетов”, № 67 А

Депозитът се внася по банкова сметка на „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД:

IBAN BG 11 SOMB 91301027523002

BIC SOMBBGSF

Банка: ОБ – АД, бул. "М.-Луиза", № 88

КРАЕН СРОК за внасяне на депозита – 16.07.2020 г.

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 17.07.2020 г., 12:00 ч.;

Дата на провеждане на повторен конкурс при липса на участници: 14.08.2020 г.,11:30 ч.

СРОК ЗА подаване на предложения за участие в конкурса 16.07.2020 г., в стая „Канцелария” от 09:00 до 16:00 ч.

ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ може да се извършва всеки работен ден (до 16.07.2020 г.) от 09:00 ч., до 16:00 ч., след закупуване на конкурсна документация.

ЦЕНАТА НА един комплект КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ е 100 (сто лева без ДДС), платима в брой в сградата на лечебното заведение в стая „Каса”, всеки работен  до 16:00 ч. Конкурсната документация ще се получава в стая „Канцелария”, в лечебното заведение след заплащането ѝ.

За допълнителна информация: тел. 02/926 82 35.

03.07.2020