„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обекти – площи от коридорите и фоайетата – за поставяне на 6 бр. вендинг машини за продажба на кафе на територията на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, за търговски дейности

„ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” EАД

На основание чл. 27, във връзка с чл. 22 от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 2/14.06.2019 г. от Съвета на директорите на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ по следните обособени позиции:

1. Площи от коридорите и фоайетата за поставяне на 6 бр. вендинг машини за продажба на кафе на територията на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, за търговски дейности, с обща площ  7,69 кв. м.

НАЧАЛНА  КОНКУРСНА  ЦЕНА: 600 (шестстотин) лева, месечна наемна цена без включен ДДС.

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 300 (триста) лева.

2. Площи от коридорите и фоайетата за поставяне на 3 бр. вендинг машини за продажба на закуски на територията на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, за търговски дейности, с обща площ  4,76 кв. м.

НАЧАЛНА  КОНКУРСНА  ЦЕНА: 400 (четиристотин) лева, месечна наемна цена без включен ДДС.

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 300 (триста) лева.

3. Площ от коридорите за поставяне на 1 бр. вендинг машина за продажба на фреш на територията на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, за търговски дейности, с обща площ  1,55 кв. м.

НАЧАЛНА  КОНКУРСНА  ЦЕНА: 200 (двеста) лева, месечна наемна цена без включен ДДС.

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 300 (триста) лева.

4. Площ от коридора на първи етаж за поставяне на 1 бр. банкомат на територията на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, за търговски дейности, с обща площ  0,94 кв. м.

НАЧАЛНА  КОНКУРСНА  ЦЕНА: 100 (сто) лева, месечна наемна цена без включен ДДС.

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 300 (триста) лева.

5. Площ на главния вход за поставяне на 1 бр. банкомат за вграждане на територията на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, за търговски дейности, с обща площ  0,94 кв. м.

НАЧАЛНА  КОНКУРСНА  ЦЕНА: 150 (сто) лева, месечна наемна цена без включен ДДС.

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 300 (триста0 лева.

АДРЕС НА ОБЕКТА: „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД, гр. София, бул. „Ген. Столетов”, № 67А.

Депозитът се внася по банкова сметка на „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД:

IBAN: BG 11 SOMB 91301027523002

BIC: SOMBBGSF

Банка: Общинска банка –АД, бул. "М.-Луиза", № 88

КРАЕН СРОК за внасяне на депозита – 02.03.2020 г.

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 04.03.2020 г., 14:00 ч.

Дата на провеждане на повторен конкурс при липса на участници: 03.04.2020 г., 11:30 ч.

СРОК за подаване на предложения за участие в конкурса: 02.03.2020 г., в стая „Канцелария” от 09:00 до 16:00 ч.

ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ може да се извършва всеки работен ден (до 02.03.2020 г.) от 09:00 ч., до 16:00 ч., след закупуване на конкурсна документация.

ЦЕНАТА НА един комплект КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ е 100 (сто) лева без ДДС, платима в брой в сградата на лечебното заведение в стая „Каса”, всеки работен до 16:00 ч. Конкурсната документация ще се получава в стая „Канцелария”, в лечебното заведение след заплащането ѝ.              

За допълнителна информация: тел. 02/926 82 35.

18.02.2020