„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект – помещение, състоящо се от салон и прилежаща към него тераса

“ПЕТА  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД

На основание чл. 27 във връзка с чл. 22  от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 1585 от 22.10.2020 г. на изпълнителния директор на “ПЕТА  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД, ОБЯВЯВА:

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ

За извършване на медицинска дейност, неконкурираща медицинските дейности, свързани с диагностика и лечение и др. на „Пета МБАЛ – София” ЕАД

Описание на обекта на конкурса:

Помещение, състоящо се от салон и прилежаща към него тераса, съвкупно наричани по-долу „помещение”, с обща застроена площ от 475,32 кв. м (в това число салон 218,56 кв. м и тераса 256,76 кв. м), разположени в самостоятелно тяло от болничен комплекс, намиращ се в сградата на болницата, гр. София, п.к. 1233, Район „Сердика“, ж.к. „Банишора”, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А.

Началната  минимална месечна наемна цена за помещенията е 1284 лева (хиляда двеста осемдесет и четири лв.) без включен ДДС.

Срокът на наемното правоотношение е 3 (три) години.

Оглед на помещенията може да се извършва всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 09.11.2020 г., в сградата на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, след представен документ за закупена документация. Достъпът се осигурява от техническо лице – Сашка Ценкова – 0886 39 8227.

Конкурсната документация се закупува  в сградата на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, находяща се в  гр. София, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А, стая „Канцелария”, на първи етаж до главен вход, след заплащане на цената в стая „Каса”, всеки работен ден до 16:00 ч.

Цената на един комплект КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ е 100 (сто) лева.

Участниците внасят депозит за участие в конкурса в размер на 300 лв. (триста лева) с включен ДДС, в срок до 09.11.2020 г. от 09:00 до 16:00 часа, в брой в касата на „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД или чрез банков превод.

Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 09.11.2020 г. в стая „Канцелария” на „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД.

Адрес на обекта: „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД, гр. София, бул. „Ген. Столетов”, № 67А.

Депозитът се внася по банкова сметка на „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД:

IBAN BG 11 SOMB 91301027523002

BICSOMBBGSF

Банка: ОБ –АД, бул. "М.-Луиза", № 88.

КРАЕН СРОК за внасяне на депозита – 09.11.2020 г.

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 10.11.2020 г., 12:30 ч.

Дата на провеждане на повторен конкурс при липса на участници: 07.12.2020 г., 12:30 ч.

СРОК ЗА подаване на предложения за участие в конкурса 09.11.2020 г., в стая „Канцелария” от 09:00 до 16:00 ч.

ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ може да се извършва всеки работен ден (до 09.11.2020 г.) от 09:00 ч., до 16:00 ч., след закупуване на конкурсна документация.

За допълнителна информация: тел. 02/926 82 35.

 

 

 

26.10.2020