„Пета МБАЛ – София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект за операционна и кабинет

“ПЕТА  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД

На основание чл. 27 във връзка с чл. 22  от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 1584 от 22.10.2020 г. на изпълнителния директор на “ПЕТА  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ“ ЕАД, ОБЯВЯВА:

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ

I.  Описание на обекта на конкурса:

- Операционна зала № 2, находяща се на трети етаж, в блок 2 в сградата на „Пета МБАЛ – София“ ЕАД, на адрес гр. София, п.к. 1233, Район „Сердика“, ж.к. „Банишора“, бул.  „Генерал Николай  Г. Столетов“ № 67А, със застроена площ от 61,9 кв. м;

- Болнична стая с две легла с ползване на баня и тоалетна, находяща се на 6. етаж в сградата на  „Пета МБАЛ – София“ ЕАД, на адрес гр. София, п.к. 1233, Район „Сердика“, ж.к. „Банишора“, бул. „Генерал Николай  Г. Столетов“ № 67А, със застроена площ от  19,21 кв. м;

- Кабинет, находящ се на трети етаж в блок 2 в сградата на „Пета МБАЛ – София“ ЕАД, на адрес гр. София, п.к. 1233, Район „Сердика“, ж.к. „Банишора“, бул. „Генерал Николай  Г. Столетов“ № 67А, със застроена площ от  16,43 кв. м.

Трите по-горе описани обекта не се отдават под наем самостоятелно, а само като съвкупност.

II. Началната минимална наемна  цена за трите обособени части на недвижимия имот е, както следва:

- За помещение за консултативна дейност (кабинет) – 160 лв. на месец с ДДС

- Цена за един астрономически час за операционна зала – 60 лв. на час с ДДС.

- Цена за ползване от един до двадесет и четири астрономически часа на болнично легло, разположено в болничната стая –  100 лв. с  ДДС (за всеки следващ час ще се доплаща по 10 лева с включен ДДС).

III. Срокът на наемното поравоотношение е 3 (три) години.

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 300 (триста) лева.

Оглед на помещенията може да се извършва всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа до 09.11.2020 г., в сградата на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, след представен документ за закупена документация. Достъпът се осигурява от техническо лице – Сашка Ценкова – 0886 39 8227.

Конкурсната документация се закупува в сградата на „Пета МБАЛ – София” ЕАД, находяща се в  гр. София, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А. Стая „Канцелария”, на първи етаж до главен вход, след заплащане на цената в стая „Каса”, всеки работен ден до 16:00 ч.

Цената на един комплект КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ е 100 (сто) лева.

Участниците внасят депозит за участие в конкурса в размер на 300 (триста) лева с включен ДДС, в срок до 09.11.2020 г. от 09:00 до 16:00 часа, в брой в касата на „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД или чрез банков превод.

Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 09.11.2020 г. в стая „Канцелария” на „Пета многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД.

Адрес на обекта: „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”, гр. София, бул. „Ген. Столетов”, № 67А.

Депозитът се внася по банкова сметка на „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД:

IBAN BG 11 SOMB 91301027523002

BICSOMBBGSF

Банка: ОБ –АД, бул. "М.-Луиза", № 88

КРАЕН СРОК за внасяне на депозита – 09.11.2020 г.

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 10.11.2020 г., 11:30 ч.

Дата на провеждане на повторен конкурс при липса на участници: 07.12.2020 г., 11:30 ч.

СРОК ЗА подаване на предложения за участие в конкурса 09.11.2020 г., в стая „Канцелария” от 09:00 до 16:00 ч.

ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ може да се извършва всеки работен ден (до 09.11.2020 г.) от 09:00 ч., до 16.00 ч., след закупуване на конкурсна документация.

За допълнителна информация: тел. 02/926 82 35.

26.10.2020