Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обособена площ от 22.40 кв. м. на партерния етаж на болницата, за санитарен магазин

На основание чл. 27, във връзка с чл. 22 от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 3/19.05.2016 г. на Съвета на директорите на „ПЕТА МБАЛ - София” ЕАД обявява:

Конкурс за отдаване под наем на обект: обособена площ от 22.40 (двадесет и две цяло и четиридесет) кв. м., разположен на партерния етаж на „Пета МБАЛ - София” ЕАД, представляващ бивша регистратура, за ползване като санитарен магазин.
   
Начална конкурсна цена: 257 /двеста петдесет и седем/ лева, месечна наемна цена без включен ДДС.
   
Депозитна вноска: 257 /двеста петдесет и седем/ лева.
Депозитът се внася по банкова сметка на „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД:
   IBAN BG 11 SOMB 91301027523002
   BICSOMBBGSF
   Банка: ОБ – АД, бул. „М. Луиза” № 88
   
Краен срок за внасяне на депозита – 30.12.2016 г.
   
Дата на провеждане на конкурса: 03.01.2017 г., 10.00 ч. в Административен блок, малка зала.
   
Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден, до 30.12.2016 г., след закупуване на тръжна документация.
   
Цената на един комплект конкурсна документация е 100 /сто/ лева без ДДС/, платима в брой в сградата на лечебното заведение, в стая „каса”, всеки работен, до 30.12.2016 г., от 09.00 до 16.00 ч. и се получава в стая „канцелария”.
   
Срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 30.12.2016 г. вкл., в стая „канцелария”, от 09.00 до 16.00 ч.
   
За допълнителна информация: тел. 02/926 81 73

16.12.2016