Пета МБАЛ - София EАД обявява таен търг за отдаване под наем на помещение - кабинет 131, находящ се на партерен етаж в сградата на болницата, с площ 19.49 кв.м., за срок 3 години

"Пета МБАЛ – София” EАД, гр. София, бул.”Ген. Столетов” № 67 А, на основание чл. 23, ал. 4 от НОЛЗ, обявява таен търг за отдаване под наем на помещение - кабинет 131, находящ се на партерен етаж в сградата на болницата, с площ 19.49 кв.м., за срок 3 години.
   
Начална цена: 200 (двеста) лева на месец, без ДДС.
   
Депозит: 200 (двеста) лева, вносим в касата или по банкова сметка.
   
Дата на провеждане на конкурса: 22.02.2017 г., 10.00 ч.
   
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 07.02. до 21.02.2017 г. от 09.00 ч., до 16.00 ч., след закупуване на тръжната документация.
Цената на един комплект документация е 100 /сто/ лева без ДДС, платима в брой на касата.
   
Срок за подаване на предложения за участие – всеки работен ден до 21.02.2017 г., в стая „Канцелария”, от 09.00 до 16.00 ч.
   
За допълнителна информация: тел. 02/926 8102

06.02.2017