Пета МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за 7 години на помещения на първия етаж, част от хирургичния блок

На основание чл. 27, ал. 4 от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 1480/24.10.2016 г. на Изпълнителния Директор на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ” ЕАД, ОБЯВЯВА:

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ

I. Описание на обекта на конкурса

Помещения, находящи се на първи етаж, част от хирургичния блок - „стара хемодиализа”, собственост на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД, находящо се в гр. София, п.к. 1233, Район „Сердика“, ж.к. „Банищора”, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А. Застроената площ на помещенията е 72,00 кв.м. 

II. Начална цена: началната минимална наемна месечна цена за помещенията е 1200 лв. (хиляда и двеста лева) без ДДС.

III. Срокът на наемното правоотношение е 7 (седем) години.

IV. Оглед на помещенията може да се извършва всеки работен ден от 26.10.2016 г., от 09.00 ч. до 16.00 часа, в сградата на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД, след представен документ за закупена документация. Достъпът се осигурява от техническо лице: Сашка Ценкова. тел. 0879-594-254. 

V. Конкурсната документация се закупува в сградата на "Пета МБАЛ - София" ЕАД, находяща се в гр. София, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А стая "Канцелария", на първи етаж до главен вход, след заплащане на цената в стая „Каса". Цената на конкурсната документация е 300 (триста) лева. Конкурсната документация може да бъде изпратена и на имейл адрес след заплащане на цената. 

VI. Участниците внасят депозит за участие в конкурса в размер на 300.00 (триста) лева, в срок до 15.11.2016 г., от 09.00 часа до 16.00 часа, в брой в касата на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД или чрез банков превод. 

VII. Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 16.00 часа на 15.11.2016 г. в стая „Канцелария" на „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД. 

VIII. Плащанията се извършват по следната банкова сметка: 
        Банка: „Общинска банка” АД 
        ФЦ „Мария Луиза”, град София 
        Адрес: София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” 88 
        Титуляр: „Пета многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД 
        BIC: SOMBBGSF 
        IBAN: BG 11 SOMB 91301027523002 

За допълнителна информация: тел. 02/926 82 3

27.10.2016