"Пазари Запад" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на 1 (един) павилион, разположен на ул. “Щросмайер“, пред блок № 370

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Със Заповед № РД-08-06/14.01.2022 г. „ПАЗАРИ ЗАПАД“ ЕАД обявява КОНКУРС № 01-НТД/2022 г. за отдаване под наем на 1 (един) павилион, разположен на ул. “Щросмайер“, пред блок № 370.

Конкурсът се провежда на основание чл. 40, ал. 3 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговските дружества с общинско участия в капитала и Решение № 72 на Съвета на директорите на „Пазари Запад” ЕАД по т. 1 от Протокол № 72 от 13.01.2022 г.

Цената на конкурсната документация е 50 (петдесет) лева без ДДС, платими в брой. Документи за участие в конкурса могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа, от 27.01.2022 г. до 10.02.2022 г.  включително в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД, София 1408, бул. “Петко Каравелов“ № 5, ет. 2.

За повече информация на тел. 0888 759 717 – Борисов.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на дружеството, в сградата на „Пазари Запад“ ЕАД, с административен адрес: гр. София, бул. „Петко Каравелов“ № 5, ет. 2, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа от 27.01.2022 г. до 10.02.2022 г.  включително.

 

ОПИСАНИЕ НА ПАВИЛИОНА И НАЧАЛНА НАЕМНА ЦЕНА

 

Обект, разположен на па ул. „ЩРОСМАЙЕР” с номер, приблизителна площ, изградени комуникации и начална наемна цена:

 №

№ обект

Площ в кв. м

Начална цена в лв. без ДДС

      Изградени комуникации                                                        

  2.

Павилион № 2

48,96

1469,00

                              Ток, ВиК


 

Схема на обекта 

27.01.2022