„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 години, на обекти, собственост на дружеството

 

На основание чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 40, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала,  Решение по Протокол № 105 от 10.05.2021 г. на Съвета на директорите на „Пазари Юг” ЕАД, както  и Заповед № 46/11.05.2021 г. на изпълнителния директор на „Пазари Юг” ЕАД ,

 „Пазари Юг” ЕАД

обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 години, на обекти, собственост на дружеството, както следва:

Конкурс 1 – ГО / 2021

1. Паркинг, намиращ се в района на пазар „Красно село” на ъгъла на ул. „Дебър” и ул. „Княгиня Клементина”, кв. 305Г, ж.к. „Красно село”, район „Красно село”, гр. София с площ 3425 кв. м. С начална наемна цена 3348,00 лв. без ДДС съгласно оценката на независим оценител.

2. Сграда с идентификатор 68134.1506.233.4, намираща се в ПИ с идентификатор 68134.1506.233, кв. 20, НПЗ „Искър-юг”, район „Искър”, гр. София, с прощ 139 кв. м. С начална наемна цена 231,00 лв. без ДДС съгласно оценката на независим оценител.

3. Склад № 2 от сграда с идентификатор 68134.1506.233.3, намираща се в ПИ с идентификатор 68134.1506.233, кв. 20, НПЗ „Искър-юг”, район „Искър”, гр. София, с площ 90 кв. м. С начална наемна цена 184,00 лв. без ДДС съгласно оценка на независим оценител.

   Гаранционните вноски за участие в конкурс 1-ГО/2021 са, както следва:

1. Паркинг, намиращ се в района на пазар „Красно село” на ъгъла на ул. „Дебър” и ул. „Княгиня Клементина”, кв. 305Г, ж.к. „Красно село”, район „Красно село”, гр. София. е в размер на 6000,00 (шест хиляди) лева.

2. Сграда с идентификатор 68134.1506.233.4, намираща се в ПИ с идентификатор 68134.1506.233, кв. 20, НПЗ „Искър-юг”, район „Искър”, гр. София в размер на 300,00 (триста лева).

3. Склад № 2 от сграда с идентификатор 68134.1506.233.3, намираща се в ПИ с идентификатор 68134.1506.233, кв. 20, НПЗ „Искър-юг”, район „Искър”, гр. София  в размер на 300,00 (триста лева).

Гаранционните вноски се внасят в офиса на организатора “Пазари Юг” ЕАД в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 135Б.

 

Конкурс 1 – ДПК / 2021 за  обекти, находящи се в сграда на ул. ”Петко Каравелов” № 5, район „Триадица”, гр. София.

I. ЕТАЖ 1

1. Офис помещение № 13 с площ 13,40 кв. м и начална наемна цена 87,00 лв. без ДДС съгласно оценката на независим оценител.

II. ЕТАЖ 2

2. Офис помещение № 12 с площ 13,60 кв. м и начална наемна цена 84,00 лв. без ДДС съгласно оценката на независим оценител.

III. ЕТАЖ 3

3. Офис помещение № 5+4 с площ 13,50 кв. м и начална наемна цена 79,00 лв. без ДДС съгласно оценката на независим оценител.

4. Офис помещение № 7 с площ 28,40 кв. м и начална наемна цена 165,00 лв. без ДДС съгласно оценката на независим оценител.

5. Офис помещение № 9+10+11+11 с площ 30,20 кв. м и начална наемна цена 176,00 лв. без ДДС съгласно оценката на независим оценител.

Гаранционната вноска за участие в конкурс 1-ДПК/2021 е в размер на 150 (сто и петдесет) лева за всички обекти  и се внася в офиса на организатора “Пазари Юг” ЕАД в гр.София, бул. “Цар Борис III” № 135Б.

Цената на конкурсните книжа за конкурси 1-ДПК/2021 и 1-ГО/2021 е 70,00 (седемдесет) лева без ДДС, платими при закупуването им в  офиса на организатора в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 135Б  всеки работен ден от 19.05.2021 г. до 07.06.2021 г.  вкл.  от 09:00 до 1:,00 часа и от 13:00 до 14:30 часа.

Приемане на конкурсни документи, на участници в конкурса е всеки работен ден от 19.05.2021 г. до 07.06.2021 г.  вкл.  от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:30 часа в  офиса на организатора в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 135Б

Участниците в конкурса следва да попълнят по указания начин приложените образци и да представят следните документи:

1. Заявление за участие – част от конкурсните книжа;

2. Административни сведения – част от конкурсните книжа;

3. Декларация за приемане условията за провеждане на конкурса – част от конкурсните книжа;

4. Декларация за извършен оглед на имота, предмет на конкурса – част от конкурсните книжа;

5. Актуално удостоверение (извлечение) за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с дата не по-ранна от 19.05.2021 г.;

6. Регистрация по ЗДДС (ако има такава);

7. Копие от нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник;

8. Документ за закупени конкурсни книжа – копие. (Издава се от организатора на конкурса);

9. Документ за внесена гаранционна вноска за участие в конкурса – копие. (Издава се от организатора на конкурса);

10. Предложение (оферта) за  наемна цена на обекта за месец без ДДС – част от конкурсните книжа.

Информация за конкурса може да се получи в офиса на дружеството, на тел. 02/ 44 72 470, 02/44 72 476  и на  www.pazari-yug.bg .

Оглед на обектите може да се направи в периода от 19.05.2021 г. до 07.06.2021 г. включително, от 10:00 до 14:00 ч. след предварителна уговорка на тел. 02/ 44 72 470.

За провеждането на конкурсите ще бъдат назначени петчленни комисии, в чийто състав ще бъдат включени представител на дирекция „Икономика и тръговска дейност” при Столична община и правоспособен юрист.

Конкурсните комисии ще заседават на 08.06.2021 г. от 10:00 часа за конкурс 1-ДПК/2021 и от 14:00 часа за конкурс 1-ГО/2021.

19.05.2021