„Пазари Изток“ ЕАД организира конкурс за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на жилищна сграда с търговски обекти

 

ОБЯВА   

„Пазари Изток“ ЕАД организира конкурс за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане (проектиране и изпълнение) на жилищна сграда с търговски обекти, с обща разгъната застроена площ не по-малко от 1134 кв. м, върху недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 68134.1600.576 по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД -18-38/10.02.2012 на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Студентски“, м. „Витоша“, ул. „Димитър Страшимиров“ № 20, с площ 493 кв. м.

Минимална конкурсна цена на правото на строеж

Минималната конкурсна цена за правото на строеж е 235 276 (двеста тридесет и пет хиляди двеста седемдесет и шест) лв., без ДДС, равняващи се на процент обезщетение в размер на минимум 22% (двадесет и два) от общото РЗП на новопостроената сграда.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

1. Заплащането на цената на правото на строеж се извършва с предоставяне правото на собственост на „Пазари Изток“ ЕАД на напълно завършени („до ключ“ – готови за ползване, включително с изпълнени довършителните работи) функционално обособени самостоятелни обекти, в новопостроената и напълно завършена сграда съобразно предложения от участника, обявен за спечелил конкурса, процент на обезщетение, който не може да е по-малък от 22%  и представляващ еквивалент на пазарната оценка в размер не по-малко от 235 276 (двеста тридесет и пет хиляди двеста седемдесет и шест) лв., без ДДС.

2. Право да участват в конкурса имат пълнолетни, дееспособни физически и юридически лица.

- Участникът не трябва да има задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, за данъци и задължителни здравно-осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК и лихвите по тях към държавата и Столична община, освен ако е допуснато отсрочване или разсрочване.

- Участникът не трябва да е в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, или в процедура по ликвидация.

- Участникът не трябва да е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от същия.

- Участникът следва да притежава опит в проектирането на минимум три нови многофункционални жилищни сгради през последните пет години, считано от крайната дата на подаване на предложения за участие – сградите следва да са въведени в експлоатация.

- Участникът следва да разполага с необходимия екип от проектанти, в минимален състав, както следва:

- Ръководител на проектантски екип – архитект или еквивалент, който да е бил  ръководител поне на 1 (един) екип за проектиране на жилищна сграда;

- Проектант Строителен инженер – конструкции – строителен инженер или еквивалент;

- Проектант по част „Водоснабдяване и канализация” – инженер ВиК или еквивалент;

- Проектант по част „Отопление, вентилация и климатизация" – инженер ОВК или еквивалент;

- Проектант по част „Електрическа” – електроинженер или еквивалент;

- Проектант по част „Пожарна безопасност“ – висше образование инженерна специалност  или еквивалент;

- Проектант с квалификация по част „План за безопасност и здраве” или еквивалент – висше образование инженерна специалност или еквивалент;

- Проектант по част „Управление на отпадъците“ или еквивалент – висше образование инженерна специалност  или еквивалент.

- Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България най-малко за строежи 1 (първа) група, 3 (трета) катeгория;

- За изпълнение на строително-монтажни работи участникът следва да разполага със следния екип:

- Технически ръководител на строежа: строителен инженер или строителен техник, съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалент, същият следва да е осъществявал функциите на технически ръководител при изграждането на най-малко 3 жилищни сгради, през последните 10 (десет) години, считано от датата на подаване на предложението;

- Експерт „Контрол по качеството“: строителен инженер или еквивалент, с правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент;

- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, притежаващ съответната правоспособност.

3. Цената на конкурсната документация е 500 (петстотин) лева с ДДС. Същата може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч. , от 22.04.2019 г. до 23.05.2019 г., включително, в сграда на „Пазари Изток” ЕАД, с административен адрес гр. София 1111, ул. „Сирак Скитник” № 9.

4. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 5 (пет) % от общата цена на правото на строеж.

5. За записване на час за оглед: тел. 02/8705054 или GMS 0885 871 681.

6. Срокът за подаване на предложения е: от 22.04.2019 г. до 23.05.2019 г. (вкл.), всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч.

7. За допълнителна информация: тел. 02/ 8705054.

Конкурсната документация е утвърдена с Решение № 165 по Протокол № 74 от заседание на Столичен общински съвет, проведено на 28.03.2019 г.

 

22.04.2019