„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на ½ от незастроен недвижим имот, находящ се в гр. София

О  Б  Я  В  А

 

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на ½ от незастроен недвижим имот, находящ се в гр. София, р-н „Студентски“, ул. “Проф. Георги Златарски“ № 37, с площ от 238 кв. м, отразен в кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. София, с идентификатор 68134.1600.620.

Конкурсът ще се проведе на 19.04.2021 г.
Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч. от 19.03.2021 г. до 16.04.2021 г. (вкл.), на цена от 70 (седемдесет) лв., с ДДС.
За допълнителна информация: www.pazariiztok.com и тел. 02/8705054.

19.03.2021