„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект (помещение) в сграда, находящ се в р-н “Студентски”, ж.к “Младост 1”, кв. 44, между бл. 94 и бл. 98

О  Б  Я  В  А

 

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на самостоятелен обект (помещение) в сграда, със застроена площ от 161 кв. м., находящ се в гр. София, р-н “Студентски”, ж.к “Младост 1”, кв. 44, между бл. 94 и бл. 98, отразен в кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. София, с идентификатор 68134.1602.6161.5.2. Началната наемна цена на  помещението е 1400 лв., с ДДС.

Конкурсът ще се проведе на 19.05.2021 г. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00ч. от 26.04.2021г. до 18.05.2021г. /вкл./, на цена от 70 /седемдесет/ лв., с ДДС. За допълнителна информация: www.pazariiztok.com и тел. 02/8705054.

 

26.04.2021