Столична община обявява предстояща процедура по отчуждаване на ПИ във връзка с реализиране на обект: "Осигуряване на достъп по ул. "Васил Арнаудов" в участъка от бул. "Симеоновско шосе" до ул. "Братя Чакрин", о.т. 361 – о.т. 360 – о.т. 359 – о.т. 357 – о.т 442 – о.т. 443а, обслужващ кв. 71 и 72а", м. "Витоша – ВЕЦ Симеоново", р-н "Лозенец"

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

 

У В Е Д О М Я В А М

 

Собствениците на поземлени имоти, които се засягат от реализацията на обект: "Осигуряване на достъп по ул. "Васил Арнаудов" в участъка от бул. "Симеоновско шосе" до ул. "Братя Чакрин", о.т. 361 – о.т. 360 – о.т. 359 – о.т. 357 – о.т. 442 – о.т. 443а, обслужващ кв. 71 и 72а", м. "Витоша – ВЕЦ Симеоново", район "Лозенец" за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, съгласно влязъл сила регулационен план на м. "Витоша – ВЕЦ Симеоново", одобрен с Решение № 44 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Заповед № РД-09-1944/16.10.2002 г. за поправка на ЯФГ на кмета на Столична община и ПРЗ за УПИ VIII-1600, кв. 71 – Заповед № РД-09-50-313/05.03.2008 г. от гл. архитект на София, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 68134.905.8908 (незастроен), с площ от 330 кв. м, сума за обезщетение 63 657,00 лв. (шестдесет и три хиляди шестстотин петдесет и седем лева), разпределена на собствениците, както следва:
- Орлин Филипов – 1/2 ид. част – 31 828,50 лв.;
- Мария Филипова – 1/2 ид. част – 31 828,50 лв.

2. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.905.300 (незастроен), с площ от 80 кв. м. Сума за обезщетение: 15 432,00 лв. (петнадесет хиляди четиристотин тридесет и две хиляди лева. Собственик на имота: "ОМНИЛАНД РИЪЛ ЕСТЕЙТ" ЕООД.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район "Лозенец" за поставяне на определеното за целта място, в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

11.05.2021