Съобщение изх.№ ПВ2-00068/10.04.2017 г. на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект: езеро - бивша баластриера, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности

СЪОБЩЕНИЕ

съrласно чл. 62а, aл. 1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция "Дунавски район" заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект: езеро - бивша  баластриера,  с  цел  аквакултури  и  свързаните  с  тях  дейности,  придружено  с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ данни и документи, обявява следното съобщение:

13.04.2017