„Метрополитен” ЕАД удължава сроковете за участие в Kонкурс за отдаване под наем на обект: „Рекламни места в метровагоните на софийското метро” (трета обява)

 ТРЕТА ОБЯВА

„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Във връзка с извънредното положение от 13.03.2020 г. в Р. България:

Удължават се сроковете за участие в последно обявения на 19.03.2020 г. на електронните страници на „Метрополитен” ЕАД и на Столична община и във в. „24 часа” Конкурс за отдаване под наем на обект:

„РЕКЛАМНИ МЕСТА В МЕТРОВАГОНИТЕ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО”,

с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 11,50 (единадесет и петдесет) евро без ДДС за един брой рекламно място съгласно Оценка от независим лицензиран оценител.

Цена на 1 (един) брой  Конкурсна документация – 150,00 лв. (с ДДС).

Конкурсната документация се заплаща предварително по банков път по сметката на „Метрополитен” ЕАД, както следва:

IBAN – BG34UNCR76301039298950

BIC – UNCRBGSF

Обслужваща банка – УниКредит Булбанк, клон „Калоян”.

Въз основа на документа за банков превод, в счетоводството на „Метрополитен” ЕАД, на кандидата се издава фактура за платената Конкурсна документация след постъпване на сумата по горната сметка.

Конкурсната документация за участие се получава при представяне на фактурата на организатора на конкурса – „Метрополитен” ЕАД, ул. „Княз Борис І” № 121, етаж ІV, стая  52, до 27.05.2020 г., вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.         

Депозит за участие в конкурса – 40 000 лв.         
Подаване на предложенията на участниците – до 12:00 ч. на 29.05.2020 г. на адрес: гр. София, ул. ”Княз Борис І” № 121, „Метрополитен” ЕАД – в деловодството.

Конкурсът ще се проведе от 14:00 ч. на 29.05.2020 г. в Заседателната зала на „Метрополитен” ЕАД на горепосочения адрес.

Условията на конкурса, изискванията към участниците и списъкът с документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обекта, предмет на конкурса, се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч., чрез Началник Парк „Железници” и Организатори „Реклама” в „Метрополитен” ЕАД.

Тел. за контакт: 02/921-20-32; 02/921-20-82.

15.04.2020