"Метрополитен" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следния обект: "Рекламни места в метровагоните на Софийското метро"

О  Б  Я  В  А  

  „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На основание Решение на Съвета на директорите на Дружеството

по Протокол № 1/06.02.2020 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИЯ ОБЕКТ: „РЕКЛАМНИ МЕСТА В МЕТРОВАГОНИТЕ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО“

с начална конкурсна месечна наемна цена в размер на левовата равностойност на 11,50 (единадесет и петдесет) евро без ДДС за един брой рекламно място съгласно Оценка от независим лицензиран оценител.

Цена за 1 бр. (един брой) Конкурсна документация – 150,00 лв. с ДДС.

Конкурсната документация се заплаща предварително по банков път по сметката на „Метрополитен” ЕАД, както следва:

IBAN – BG34UNCR76301039298950
BIC – UNCRBGSF
Обслужваща банка – УниКредит Булбанк, клон „Калоян”

Въз основа на документа за банков превод в счетоводството на „Метрополитен” ЕАД на кандидата се издава фактура за платената конкурсна документация след постъпване на сумата по горната сметка.
Конкурсната документация за участие се получава  от организатора на конкурса – „Метрополитен” ЕАД, ул. „Княз Борис І” № 121, етаж ІV, стая  52, при представяне на фактурата – от 20.02.2020 г. до 20.03.2020 г., вкл., всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Гаранция за участие в конкурса 40 000 лв.

Подаване на предложенията на участниците – до 12:00 ч. на 24.03.2020 г. на адрес: гр. София, ул. ”Княз Борис І” № 121, „Метрополитен” ЕАД – в деловодството.

Конкурсът ще се проведе от 14:00 ч. на 24.03.2020 г. в Заседателната зала на „Метрополитен” ЕАД на горепосочения адрес.

Условията на конкурса, изискванията към участниците и списъкът с документите за представяне от кандидатите са съгласно Конкурсната документация.

Оглед на обектите, предмет на конкурса, се извършва всеки работен ден, до подаване на предложенията, от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч. – чрез Началник Парк „Железници” и Организатори „Реклама” в „Метрополитен” ЕАД.

Тел. за контакт: 02/921-20-32; 02/921-20-82.

20.02.2020