"Пета МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение – кабинет 131, находящ се на партерния етаж в сградата на болницата

 

На основание чл. 27, във връзка с чл. 22 от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 2/14.06.2019 г. от Съвета на директорите на „ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД

О Б Я В Я В А:

 

Конкурс за отдаване под наем на помещение – кабинет  131, находящ се на партерен етаж в сградата на болницата, с площ 19,49 кв. м, за срок 3 години.

НАЧАЛНА  КОНКУРСНА  ЦЕНА: 250 (двеста и петдесет) лева, месечна наемна цена без включен ДДС.

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 300 (триста) лева.

Адрес на обекта: „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”, гр. София, бул. „Ген. Столетов”, № 67А

Депозитът се внася по банкова сметка на „ПЕТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД:

IBAN BG 11 SOMB 91301027523002

BICSOMBBGSF

Банка: ОБ –АД, бул. "М.-Луиза", № 88

КРАЕН СРОК за внасяне на депозита – 31.08.2020 г.

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 01.09.2020 г., 12:00 ч.

Дата на провеждане на повторен конкурс при липса на участници: 18.09.2020 г., 11:30 ч.

СРОК ЗА подаване на предложения за участие в конкурса: 31.08.2020 г., в стая „Канцелария” от 09:00 до 16:00 ч.

ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ може да се извършва всеки работен ден (до 31.08.2020 г.) от 09:00 ч., до 16:00 ч., след закупуване на конкурсна документация.

ЦЕНАТА НА един комплект КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ е 100 (сто) лева без ДДС, платима в брой в сградата на лечебното заведение в стая „Каса”, всеки работен  до 16:00 ч. Конкурсната документация ще се получава в стая „Канцелария”, в лечебното заведение след заплащането ѝ.

За допълнителна информация: тел. 02/926 82 35.

17.08.2020