„МБАЛ Княгиня Клементина – София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обекти

 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА – СОФИЯ“ ЕАД
 

На основание чл. 27 във вр. с чл. 22  от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 431  от 27.04.2022 г. на Изпълнителния директор на  „МБАЛ Княгиня Клементина – София“ ЕАД, ОБЯВЯВА:
 

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ/И

І. 

за срок 3 години

Описание на обектите на конкурса:

1. Търговски обект  „Бивш санитарен магазин“, находящ се на партерен етаж в болничен комплекс на МБАЛ „Княгиня Клементина”- – София ЕАД, със застроена площ 19,54 кв. м.
Кабинет № 231, находящ се на втори етаж в Диагностично-консултативен блок  на МБАЛ „Княгиня Клементина”– София ЕАД, с площ 24,00 кв. м.

2. Двата по-горе описани обекта не се отдават под наем самостоятелно, а само като съвкупност, за извършване на дейност „Трудова медицина“ или друга подобна, но неконкурираща дейностите на лечебното заведение.

II.  Началната минимална наемна  цена за двете обособени части на недвижимите  имоти е, както следва:

- За търговски обект  „Бивш санитарен магазин“ –  600,00 (шестстотин) лева без ДДС.
- За Кабинет № 231 – 400,00 (четиристотин) лева на месец без ДДС.

Срокът на наемното правоотношение е 3 (три) години.

Оглед на помещенията може да се извършва всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа до 12.05.2022 г., в сградата на „МБАЛ Княгиня Клементина – София“ ЕАД , след представен документ за закупена документация. Достъпът се осигурява от техническо лице – Сашка Ценкова – 0879594254.

Конкурсната документация се закупува от „Деловодство“  на първи етаж до главен вход в сградата на „МБАЛ Княгиня Клементина –София“ ЕАД, находяща се в  гр. София, бул. „Генерал Николай Г. Столетов” № 67А., след заплащане на цената в стая „Каса”, всеки работен ден до 16:00 ч.

Цената на един комплект КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ е 120 (сто и двадесет) лева.

Участниците внасят депозит за участие в конкурса в размер на 300 лева (триста лв.) с  включен ДДС, в срок до 12.05.2022 г. от 09:00 до 16:00 часа в брой в касата на „МБАЛ Княгиня Клементина – София“ ЕАД или чрез банков превод.

Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 12.05.2022 г. в стая „Канцелария” на „МБАЛ Княгиня Клементина – София“ ЕАД.

Адрес на обекта: „МБАЛ Княгиня Клементина – София“ ЕАД, гр. София, бул. „Ген. Столетов”, № 67А.

Банкова сметка на „МБАЛ Княгиня Клементина – София“ ЕАД за внасяне на депозит:

IBAN BG 11 SOMB 91301027523002

BICSOMBBGSF

Банка: ОБ –АД, бул. М. Луиза, № 88

КРАЕН СРОК за внасяне на депозита – 12.05.2022 г.

СРОК ЗА подаване на предложения за участие в конкурса: 12.05.2022 г., в  „Деловодство” от 09:00 до 16:00 ч.

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 13.05.2022 г., 11:30 ч.

Дата на провеждане на повторен конкурс при липса на участници: 13.06.2022 г., 12:30 ч.

За допълнителна информация: тел. 02/926 82 35.

 

 

29.04.2022