''Лозана'' ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения

 

ОБЯВА

„ЛОЗАНА” ЕАД обявява конкурс по реда на чл.17 и сл. от НРУТДУПСОТД, за отдаване под наем на:

 

1. Помещение с площ от 337 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, кв. "Орион", ул. "3020" № 11, собственост на „ЛОЗАНА“ ЕАД.
Начална месечна наемна цена за обекта – 1,80 евро/кв. м, без ДДС.

2. Помещение с площ от 41 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, кв. "Орион", ул. "3020" № 11, собственост на „ЛОЗАНА“ ЕАД.
Начална месечна наемна цена за обекта – 1,80 евро/кв. м, без ДДС.

3. Помещение с площ от 46 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, кв. "Орион", ул. "3020" № 11, собственост на „ЛОЗАНА“ ЕАД.
Начална месечна наемна цена за обекта – 2,10 евро/кв. м, без ДДС.

4. Помещение с площ от 96 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, кв. "Орион", ул. "3020" № 11, собственост на „ЛОЗАНА“ ЕАД.
Начална месечна наемна цена за обекта – 2,00 евро/кв. м, без ДДС.

5. Помещение с площ от 18 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, кв. "Орион", ул. "3020" № 11, собственост на „ЛОЗАНА“ ЕАД.
Начална месечна наемна цена за обекта –1.80 евро/кв.м., без ДДС.

6. Помещение с площ от 396 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, кв. "Орион", ул. "3020" № 11, собственост на „ЛОЗАНА“ ЕАД.
Начална месечна наемна цена за обекта – 1,20 евро/кв. м, без ДДС.

7. Помещение с площ от 271 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София, кв. "Орион", ул. "3020" № 11, собственост на „ЛОЗАНА“ ЕАД.
Начална месечна наемна цена за обекта – 2,50 евро/кв. м, без ДДС.

8. Помещение с площ от 44 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София,  ул. "Страхил войвода" № 2, собственост на „ЛОЗАНА“ ЕАД.
Начална месечна наемна цена за обекта – 2,20 евро/кв. м, без ДДС.

9. Помещение с площ от 96 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София,  ул. "Страхил войвода" № 2, собственост на „ЛОЗАНА“ ЕАД.
Начална месечна наемна цена за обекта – 3,00 евро/кв. м, без ДДС.

10. Помещение с площ от 13 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София,  ул. "Страхил войвода" № 2, собственост на „ЛОЗАНА“ ЕАД.
Начална месечна наемна цена за обекта – 3,00 евро/кв. м, без ДДС.

11. Помещение с площ от 70 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. Банкя, кв. "Иваняне" – къмпинга, собственост на „ЛОЗАНА“ ЕАД.
Начална месечна наемна цена за обекта – 1,00 евро/кв. м, без ДДС.

12. Помещение с площ от 458 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София,  ул. "Хайдут Сидер" № 6, собственост на „ЛОЗАНА“ ЕАД.
Начална месечна наемна цена за обекта – 2,25 евро/кв. м, без ДДС.

13. Помещение с площ от 303 кв. м, представляващо част от сграда, находяща се в недвижим имот в гр. София,  ул. "Суходолска" № 73, собственост на „ЛОЗАНА“ ЕАД.
Начална месечна наемна цена за обекта – 2,00 евро/кв. м, без ДДС.

 

Критерии за оценка на предложенията и тежестта им в Комплексната оценка (100 точки).
Комплексната оценка Ко=К1+К2, където:
К1 е коефициент за предлагана месечна наемна цена (90 точки).
Коефициентът за отделните кандидати се изчислява по следната формула:
К1 = Цк / Цмах . 90%,   където: 
Цк – предложената  месечна наемна цена от съответния кандидат;
Цмах – предложената най-висока месечна наемна цена;
К2 е коефициент за предходни коректни договорни отношения с „ЛОЗАНА“ ЕАД и направени дългосрочни инвестиции в обекта (10 точки).
Депозит за участие –  в размер на едномесечен наем, вносими по следната банкова сметка на титуляра „ЛОЗАНА” ЕАД:

Банка: „Първа инвестиционна банка” АД
IBAN: BG97FINV915010BGN0C9WA
BIC: FINVBGSF 

или на място в касата на дружеството, срещу което се издава финансов документ.

Оглед  на обекта може да бъде направен на място, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:30 ч., след предварително обаждане на тел. 0896752720, но не по-късно от 14.10.2021 г.

Конкурсът ще се проведе на 15.10.2021 г. от 11 часа в административната сграда на “ЛОЗАНА” ЕАД в гр. София, ул. ”Страхил войвода” № 2. Комисията ще заседава в закрито заседание.

Документация за участие в конкурса се получава на адрес: гр. София ул. ”Страхил войвода” № 2, тел. 0896752720, от 09:00 ч. до 16:30 ч., всеки работен ден, в срок до 14.10.2021 г. (включително), срещу представен банков документ за сумата от 120 лв., с вкл. ДДС, внесени по следната банкова сметка на „ЛОЗАНА” ЕАД: Банка: „Първа инвестиционна банка”АД, IBAN: BG97FINV915010BGN0C9WA, BIC:FINVBGSF или на място в касата на дружеството, срещу което се издава финансов документ.

 

Краен срок за приемане предложенията на участниците – до 16:30 ч. на 14.10.2021 г., включително.

 

12.10.2021