Район „Красна поляна” обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово хранене в 135. ОУ „Ян Амос Коменски”, находящо се на територията на район "Красна поляна"

Заповед № СОА19-РД09-722/20.05.2019 г. и Заповед № СОА19-РД09-723/20.05.2019 г. на кмета на Столична община и Заповед № РКП19-РД56-118/14.06.2019 г. на кмета на район „Красна поляна” обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово хранене в 135. ОУ „Ян Амос Коменски”, находящо се на територията на район "Красна поляна".
Предмет на конкурса – отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в 135. ОУ „Ян Амос Коменски”, находящо се на територията на СО – район „Красна поляна", разделени на обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 (Помещение, отредено за ученическо и столово хранене):
Наемна цена 43 лв. (четиридесет и три лева) без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Обособена позиция № 2 (Помещение, отредено за ученически бюфет):

Наемна цена 11 лв. (единадесет лева) без ДДС, определена съгласно Наредба за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.08.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС.

Място за закупуване на конкурсната документация е сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, от 08.30 часа на 03.07.2019 г. до 17.00 часа на 01.08.2019 г.

Конкурсни документи се подават в сградата на район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 – деловодство от 08.30 часа на 03.07.2019 г. до 17.00 часа на 01.08.2019 г.

Цена на конкурсната документация е 50 лв. с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса е 200 лв.

Разглеждането на офертите ще се проведе на 02.08.2019 г. от 10.00 часа в сградата на СО – район „Красна поляна”, на адрес: ул. „Освобождение” № 25.
Телефон за връзка: 02 9 217 225, 02 9 217 251.ИВАН ЧАКЪРОВ:

КМЕТ НА РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА"

02.07.2019