"IV МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: "Площ за извънмагазинна търговия на дребно (чрез автомат) – 1 брой

ОБЯВА

На основание чл. 27, ал. 3 от Наредбата на Столичен общински съвет за общинските лечебни заведения

 

I. Конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на следния обект: Площ за извънмагазинна търговия на дребно (чрез автомат) – 1 брой.

II. Описание на обекта: ПЛОЩ ЗА ИЗВЪНМАГАЗИННА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО /ЧРЕЗ АВТОМАТ/ - 1 брой х 1 кв.м. Площта за извънмагазинна търговия на дребно чрез автомат (вендинг машина) се намира във фоайето на първия етаж на сградата. Площта не е оградена и може да се използва от служителите и посетителите на лечебното заведение. Вендинг машината следва да бъде предназначена за продажба на топли/студени напитки.

III. Началната месечна наемна цена на описания в т. II обект е 300 (триста) лв. без ДДС на месец.

IV. Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците. Обектът се отдава под наем, за да се ползва за осъществяване на дейността, посочена в РАЗДЕЛ I, от настоящото решение в съответствие със законовите изисквания за извършване на дейността:

- Наемателят следва за своя сметка и отговорност да се снабди с всички необходими разрешения, свързани с извършването на неговата дейност, в случай че такива са необходими;

- Наемателят следва за своя сметка да достави и монтира вендинг машината на посочената от Възложителя площ;

- Наемателят няма право да преотдава под наем обекта за ползване на трети лица;

- Не се допуска поставянето на рекламни пана, табели, плакати и други рекламни материали;

- Наемателят трябва да спазва Правилника за вътрешния ред на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД и да спазва всички задължителни за имота на Наемодателя правила за противопожарна безопасност, санитарно-хигиенни норми и други правила, установени с оглед безопасността, грижата, репутацията и чистотата на сградата, с които следва да се запознае преди сключване на договора;

- Наемателят е длъжен да проявява вежливо и любезно отношение към клиенти, пациенти и служители на Наемодателя и на останалите наематели в сградата на Наемодателя;

- Наемателят се задължава да не възпрепятства ползването на сградата от всеки друг Наемател, както и от Наемодателя.

V. Ред за закупуване на конкурсната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване: Документацията може да бъде закупена от счетоводството на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД, София 1606, бул. ”Македония” № 38 от момента на публикуване на поканата в централен ежедневник до 16:00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса. Цената за закупуване на документацията е 50 (петдесет) лева без ДДС или 60 (шестдесет) лева с включен ДДС.

VI. Краен срок и място за приемане на предложенията на участниците: Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 16:00 часа на 22.10.2021 г. Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик в „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД, София, 1606, бул. ”Македония” № 38, ет. 1, кабинет „Секретар на изпълнителния директор“. Офертите се подават лично от кандидата или от упълномощен негов представител.

VII. Размер на депозита за участие в конкурса: Депозитът за участие трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса по банкова сметка на БАНКА: ОБ, клон "Денкоглу", IBAN: BG18 SOMB 9130 1025 7599 01, BIC: SOMBBGSF или в касата на болницата. Допуска се и представянето на оригинал на банкова гаранция. Размерът на депозита е 150 (сто и петдесет) лв.

VIII. Време и начин за оглед на обекта: Лицата, желаещи да участват в конкурса, могат да извършат оглед на обекта всеки работен ден (до крайната дата за подаване на офертите) от 9:00 до 12:30 часа, като заявят това си желание писмено или устно пред представител от администрацията на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД – г-н Б. Пиналски, с когото се извършва огледът.

IX. Списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1.    Списък на документите съдържащи се в офертата;

2.    Административни данни за лицето, което прави предложението;

3.    Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда офертата в случай че това не е законният представител на участника;

4.    Документ за закупена конкурсна документация;

5.    Документ за внесен депозит за участие в конкурса: банкова гаранция (представя се в оригинал) или копие на платежно нареждане за преведена парична сума за участие в конкурса, внесена по сметка на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД в банка ОБ, клон "Денкоглу", IBAN: BG18 SOMB 9130 1025 7599 01, BIC: SOMBBGSF или документ за внесен депозит на касата на дружеството;

6.    Декларация за оглед на обекта;

7.    Декларация за запознаване и приемане на условията на проектодоговора;

8.    Декларация за липса на задължения към „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ“ ЕАД или към Столична община;

9.    Предложение за наемане на обекта;

10.  Ценово предложение на участника.

X. Място, ден и час за провеждане на конкурса: Конкурсът започва от 11:00 часа на 25.10.2021 г. в сградата на „ЧЕТВЪРТА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД, етаж 1, кабинета на изпълнителния директор. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Присъствието на участниците не е задължително.

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:………………………
                                       /ДОЦ. Д-Р АРКАДИ ИВАНОВ/

06.10.2021