Четвърта МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. София, бул. "Монтевидео" № 21, включен в капитала на Четвърта МБАЛ - София ЕАД

Във връзка с обявяване на конкурс на основание чл. 22, ал. 1 и чл. 27, ал. 2 от Наредбата за общинските лечебни заведения за отдаване под наем на недвижим имот, база II (Второ отделение по вътрешни болести), включен в капитала на "Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София" ЕАД

І. Описание на обекта на конкурса.
Отдаване под наем на недвижим имот, база II (Второ отделение по вътрешни болести), включен в капитала на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД, находящ се в гр. София, бул. „Монтевидео”  № 21, с обща площ 1918,91 кв. м., както следва:
• Сутеренен етаж -  4 помещения - помещение 1 и помещение 2, склад за нафта № 3 и котелно помещение № 4 - с обща площ от 240 кв.м.;
• Втори етаж – помещение №5, помещение №6, помещение №7, помещение №8, помещение №9, помещение №10,  помещение №11, помещение №12, помещение №13, помещение №14, помещение №15, помещение №16, помещение №17, помещение №18, помещение №19, помещение №20, помещение №21, помещение №22, помещение №23, помещение №24,  помещение №25, помещение №26, помещение №27, помещение №28, общо 24 бр. помещение с обща площ 792,75 кв.м.;
• Трети етаж – помещение №29, помещение №30, помещение №31, помещение №32, помещение №33, помещение №34,  помещение №35, помещение №36, помещение №37, помещение №38, помещение №39, помещение №40, помещение №41, помещение №42, помещение №43, помещение №44, помещение №45, помещение №46, помещение №47, помещение №48,  помещение №49, помещение №50, помещение №51, помещение №52, помещение №53, общо 25 броя помещения с обща площ 871,16 кв.м.
• №54 - Кислородно помещение с площ от 15 кв.м.,
Всички помещения са без обзавеждане и апаратура.

ІІ.  Начална цена
Началната месечна наемна цена за площ от 1918,91 (хиляда деветстотин и осемнадесет и деведесет и един) кв. м., е в размер на 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) без ДДС. Върху дължимата наемна цена се начислява ДДС.
         
ІІІ.  Общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците
1. Общи условия на конкурса.
Настоящата документация съдържа информация, която дава  възможност на участниците да се запознаят с предмета на конкурса, правата и задълженията на участниците, проекта за договор за наем и други условия на конкурса.

1.1. Срок на наемното правоотношение
Срокът на наемното правоотношение е 7 (седем) години от датата на сключване на договора за наем.

1.2. Ценово предложение.
Всеки участник може да представи само едно ценово предложение за целия имот. Ценовото предложение е в лева, без и с ДДС.

1.3. Критерий за оценяване:
Участниците в конкурса ще бъдат оценявани по критерий „Най-висока месечна наемна цена".

2. Специални условия на конкурса.
2.1.  „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД е общинско лечебно заведение за болнична помощ и на отдаваната под наем територия може да осъществява дейност друго лечебно заведение за болнична помощ само при условие, че клиниките, отделенията и лабораториите в двете лечебни заведения за болнична помощ извършват различни медицински дейности. „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД извършва следните медицински дейности:
- Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
- Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
- Клинични изпитвания на лекарствен ипродукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
- Учебна и научна дейност,

По следните специалности:
1. Хирургия;
2. Анестезиология и интензивно лечение
3. Вътрешни болести
4. гастроентерология
5. Кардиология
6. Ендокринология и болести на обмяната
7. Урология
8. Пневмология и фтизиатрия
9. Образна диагностика
10. Микробиология
11. Обща и клинична патология
12. Клинична лаборатория

2.2.  Отдавания под наем имот може да бъде използван само за извършване на дейност като лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения, включително хоспис.
3. Изисквания към участниците:
3.1.  В конкурса имат право да участват български и чуждестранни физически или юридически лица, които отговарят на следните условия:
Участникът да:
• не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по ликвидация;
• няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
• има право да извършва дейност като лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.
Отстранява се от участие участник, който не отговаря на изискванията на т. 3.1.  на раздел III.

ІV. Ред за закупуване на конкурсната документация. Размер и начин на плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване. Краен срок и място за приемане на предложенията на участниците. Размер на депозита.

Конкурсната документация се закупува в сградата на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД на бул. „Македония”  № 38, в касата на болницата от 15.08.2017г. до 01.09.2017г. от 9-12 часа. Цената на конкурсната документация е 300.00 лв. (триста лева) без ДДС.
Допълнителна информация и разяснения за конкурса може да бъде получена от специалист  Мариана Костова, тел. 02/ 952 14 74.
Участниците внасят депозит за участие в конкурса в размер на 17 000.00 лв. (седемнадесет хиляди лева) без ДДС по банков път на сметка на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД в

Банка: Общинска банка, клон “Денкоглу”, гр. София, ул. “Денкоглу” №28
Титуляр: „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД, гр. София бул. „Македония” № 38
 IBAN: BG 18 SOMB 9130 10 25759901
  BIC: SOMBBGSF;

Депозитите  на участниците се връщат в седемдневен срок след сключване на договора за наем, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от месечната наемна цена за първия месец. С уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай, че в срока не бъде сключен договорът по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран участник, удовлетворил конкурсните условия.

Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 16,00 часа на 01.09.2017г. в деловодството на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД.

V. Време и начин за оглед на имота.
Отдаваният по наем имот се намира в самостоятелна сграда, база на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД, гр. София, бул. Монтевидео №21, на сутеренен етаж, 2-и и 3-ти етаж. Достъпът  е  от 09.00  до 16.00 часа всеки работен ден в дните от 15.08.2017г. до 01.09.2017г., след представен документ за закупена документация.
Достъпът се осигурява от техническо лице: инж. Благой Пиналски

VI.  Изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от участниците.

1. Предложението от участника трябва да бъде представено в запечатан непрозрачен плик  и да  съдържа два отделни запечатани непрозрачни и надписани  плика,   както   следва:

1.1.  ПЛИК .№1 с надпис „Документи на участника", в който се поставят следните документи: 

1.1.1. Документи   и  информация,   удостоверяващи   статута   на   участника:

• Предложение за участие в конкурса (образец А)
• Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
• Декларация за липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината по местоседалището на участника и на наемодателя, подписана от лице, представляващо участника по регистрация или изрично упълномощено от него лице (образец Д);
• Документ, удостоверяващ правото на участника да извършва дейност като лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения;
• Декларация от участник - лечебно заведение за болнична помощ, че клиниките, отделенията и лабораториите в лечебното заведение за болнична помощ ще извършват различни медицински дейности от тези на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД – когато е приложимо;
• Копие на документ за закупена документация за участие;
• Копие на документ за внесен депозит за участие;
• Протокол от извършен оглед на обекта – по приложения образец към документацията (образец В);
• Декларация за приемане на проекта на договор за наем (образец Г);
• Списък на документите, подписан от лицето, представляващо участника или изрично упълномощено от него лице;
• Изрично пълномощно на лицето, подписало предложението и документите за участие в конкурса, когато то не е лице, представляващо участника съгласно търговската му регистрация.

1.2 ПЛИК № 2 с надпис „Ценово предложение”
Изготвя се по образец (образец Б), подписано от лице, представляващо участника по регистрация или от упълномощено от него лице. Ценовото предложение се представя в отделен непрозрачен,  запечатан плик с надпис „Ценово предложение". Предложението с месечната наемна цена трябва да е в български лева без и с ДДС.
Всеки  участник,  има  право  да  представи  само  едно предложение.

При изготвяне на предложението участникът трябва да се придържа към условията, посочени в настоящата документация.
Участникът  трябва  да проучи  всички  указания,  образци и условия в настоящата документация.

Непредставянето на изисканите с настоящата документация документи или представянето на такива, които не отговарят на изискванията, посочени в настоящата документация, води до отстраняване на участника от конкурса.

VII. Провеждане  на конкурса

 Документите  за  участие  в  конкурса  се поставят в непрозрачен, запечатан  плик,  на който  е написано  наименованието на участника,  адрес,   телефон,   електронна поща и наименованието   на    конкурса.
 Конкурсът се провежда, в случай, че поне един участник е подал заявление за участие, отговарящо на условията за провеждане на конкурса.
  Предложението за участие се представя от участника или упълномощен от него представител в запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
 При приемане на предложението за участие върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
 Не се приема и се връща незабавно на участника предложение за участие, което е представено след изтичането на крайния срок или е в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър.

Конкурсът ще се проведе на 04.09.2017г. от 10.00 часа, място: - трети етаж в сградата на «Четвърта многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД, гр. София бул. „Македония” № 38, Заседателна зала. Ако денят за провеждане на конкурса е неработен, то отваряне на предложенията за участие ще се състои в първия следващ работен ден.
 Участниците в конкурса или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне на предложенията за участие.
Управителният орган на дружеството назначава комисия за провеждане на конкурса в състав най-малко от 5 члена, като задължително в нейния състав се включват: общински съветници от ПК по Здравеопазване и социална политика и/или от ПК по Стопанска политика и общинска и собственост и длъжностно лице от Дирекция "Здравеопазване" на Столична община и правоспособен юрист. Ако някой от задължителните членове е препятстван да присъства на заседание на комисията, то се отлага за първия работен ден след отпадане на препятствието.

Комисията отбелязва в протокола за проведения конкурс входящите номера на заявленията за участие на участниците, имената или наименованията  им, платежните документи за внесения депозит, другите обстоятелства по редовността на подадените документи и предложените цени на допуснатите до разглеждане ценови предложения на  участниците. Пликовете се отварят по реда на тяхното постъпване, като комисията проверява съответствието на приложените в предложението документи със задължителното съдържание по настоящата документация.
 Комисията проверява съответствието на пред.ложението с предварително обявените условия и при установено несъответствие отстранява участника от конкурса.

Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия по критерия „най-висока наемна цена” и предлага на управителния орган на дружеството да одобри протокола от проведения конкурс и да определи участника, спечелил конкурса. В случай, че поне двама участници са предложили една и съща наемна цена, то класирането се извършва по реда на подаване на предложенията за участие.
  
Протоколът се подписва от всички членове на комисията и се представя, заедно с цялата събрана в конкурса документация, на управителния орган.
 
За спечелил конкурса се обявява с решение на управителния орган участникът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия по критерия „най-висока наемна цена”. Участниците се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса в 5-дневен срок от издаване на решението на управителния орган. Участникът, спечелил конкурса, следва да се яви в 15-дневен срок от уведомяването му за подписване на договор. В случай, че в срока не бъде сключен договорът по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия. В случай, че и той не се яви в 15-дневен срок от уведомяването му за подписване на договор, конкурсът се прекратява.
 

Vlll. Сключване на договор за наем

При подписване на договора за наем участникът, определен за наемател, е длъжен представи следните документи:

Удостоверение за липса на парични задължения по смисъл на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния кодекс към държавата и към общината по местоседалището на участника и на наемодателя - оригинал или нотариално заверено копие;

 

Решение № 483 от 20.07.2017 година 

15.08.2017