"IV МБАЛ – СОФИЯ" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от три години на част от недвижим имот за разполагане на 1 (един) брой кафеавтомат

ЧЕТВЪРТА  МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА  АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ ЕАД

На 26.04.2018 г. от 09.30 часа в Заседателната зала в сградата на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД ще се проведе конкурс за отдаване под наем за срок от три години на част от недвижим имот – публична общинска собственост. 

Предназначение на имота – 1 кв. м за разполагане на 1 (един) брой кафеавтомат на партерния етаж на сградата на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД.

Първоначалната месечна наемна цена е в размер на 180,00 лв. (сто и осемдесет лева) без ДДС.

Депозит за участие в конкурса: Парична вноска в размер на 180 лв. (сто и осемдесет лева). Внася се по сметка на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД  в Общинска банка, клон “Денкоглу”, ул. “Денкоглу” № 28 , IBAN: BG 18 SOMB 9130 10 2575990, BIC: SOMBBGSF.

Цената на конкурсната документация е 10 лв. (десет лева) без ДДС.
Документацията се заплаща по сметката на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД  или в касата на  „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД.

Конкурсната документация се закупува в касата на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД, всеки работен ден от 11.04.2018 г. до 25.04.2018 г. от 9 – 12 часа.

Оферти за участие в конкурса се подават в деловодството на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД.

Краен срок за подаване на оферти – 16.00 часа на 25.04.2018 г.

Тел. за контакти: 02/9521676.

11.04.2018